Tag: badania ankietowe

Badania znajomości marek leków. Badania marketingowe.

Badania leków OTC prowadzone przez naszą firmę stanowią nieocenione wsparcie pod kątem planowania kampanii marketingowej. Dzięki przeprowadzonym pomiarom zdołają Państwo zwiększyć skuteczność reklamy, a także dostosować ofertę do potrzeb konsumentów z wyodrębnionych segmentów. Badania pozwalają także na zbadanie znajomości marek. W konsekwencji wzrost notowanych zysków ze sprzedaży jest niemalże gwarantowany!

 

Obszary badania leków bez recepty

W ramach realizowanych przez nas badań leków OTC poddajemy analizom marketingowym m.in.:

 • koncepty leków;
 • spoty reklamowe;
 • prototypy produktów medycznych;
 • hasła promocyjne;
 • dotychczasowe historie chorób;
 • częstotliwość zakupu leków OTC;
 • sposoby reagowania w przypadku wystąpienia określonych dolegliwości;
 • występowanie uciążliwości związanych z zażywaniem leku;
 • znajomość marek leków bez recepty;
 • skojarzenia z marką;
 • zaufanie do marki;
 • preferencje pacjentów odnośnie cen;
 • oczekiwania względem właściwości leku;
 • odbiór elementów identyfikacji wizualnej;
 • występowanie skutków ubocznych u pacjentów po zażyciu leku;
 • znajomość reklam leków emitowanych w przekazie telewizyjnym;
 • skłonność do polecania produktów przez lekarzy i farmaceutów.

 

Badania leków bez recepty przeprowadzamy zatem zarówno na pacjentach, jak i osobach rekomendujących wybór określonych produktów OTC czy suplementów diety.

 

W jaki sposób prowadzimy badania?

Badania marketingowe w obszarze leków bez recepty realizujemy zarówno z wykorzystaniem do tego celu technik ilościowych, jak i jakościowych. Pierwszy etap stanowi zwykle eksplorację obszaru badawczego. Chcąc poznać zwyczaje konsumentów oraz rozpoznać ich potrzeby i preferencje dotyczące nabywania produktów OTC, rozpoczynamy od przeprowadzenia indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) lub badań fokusowych (FGI). Uzyskane na tym etapie dane poddajemy analizie statystycznej oraz interpretacji w celu wyodrębnienia szczegółowych segmentów – homogenicznych grup docelowych klientów ze względu na cechy społeczno-demograficzne oraz psychograficzne.

 

Następnie na podstawie wniosków z badań jakościowych projektujemy narzędzie do reprezentatywnego badania ankietowego. Jego realizacja pozwala uogólniać uzyskane wyniki na całą populację — na podstawie odpowiedzi respondentów z grup segmentacyjnych.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

Marketingowe badania leków OTC prowadzimy już od 16 lat, realizując w tym czasie ambitne projekty dla najprężniej rozwijających się koncernów farmaceutycznych na rynku. W naszym zespole pracują doświadczeni badacze, którzy rynek medyczny znają niemalże jak własną kieszeń. Wypracowaliśmy poza tym sprawdzone rozwiązania badawczo-analityczne dedykowane farmacji – m.in. wykorzystując do tego celu innowacje technologii IT (oprogramowanie eCRF, CRO etc.).

 

Powierzenie nam zadania przeprowadzenia badania leków bez recepty to zatem gwarancja uzyskania wiarygodnych i obiektywnych informacji, które przełożą się na sukces marketingowy.

Zachęcamy także do zapoznania się z założeniami oraz końcowymi efektami, jednego ze zrealizowanych przez naszą firmę badań dotyczących leków bez recepty. 

Zobacz także:

Badanie konceptów opakowań leków OTC

Stan faktyczny:

Przedmiotowe badanie zrealizowano na zlecenie Producenta leków typu OTC (over-the-counter drug), w związku ze zmianą jego dotychczasowej strategii marketingowej w kilku zasadniczych aspektach — niniejsze badanie leków bez recepty ukierunkowano na jeden z nich, tj. na wybór nowego typu opakowania preparatów OTC.

 

Cel badania:

Podstawowy cel badania polegał na ocenie przez pacjentów, którzy stosują rozpatrywany typ medykamentów, 4 nowych wzorów opakowań — zgodnie z założeniem wybór ten winien czynić produkty te bardziej konkurencyjnymi wizualnie w stosunku do podobnych, wydawanych bez recepty preparatów. Z tego powodu na przedmiotowe badanie leków OTC składało się w szczególności:

 

 • określenie pierwszego wrażenia wywołanego poszczególnymi propozycjami opakowań;
 • rozpoznanie elementów przyciągających uwagę w proponowanych modelach opakowań;
 • oszacowanie stopnia, w jakim każda z propozycji skłoniłaby do sięgnięcia po opakowany nią lek;
 • ocena ogólna modeli opakowań oraz ich atrakcyjności;
 • ocena porównawcza z opakowaniami medykamentów konkurencyjnych (w tym - wykazanie podobieństw i różnic).

 

Zrealizowane badania marketingowe pozwoliły ponadto określić determinanty decyzji konsumenckich, obejmujące w szczególności wskazanie czynników opakowaniowych istotnie wpływających na wybór i zakup leku wydawanego bez recepty.

 

Realizacja badania:

Badanie marketingowe przeprowadzono z wykorzystaniem następujących po sobie komponentów ilościowego i jakościowego.

 

Komponent ilościowy:

 • koncepcja badawcza: pomiar ilościowy pozwolił określić kluczowe tendencje w zakresie postrzegania konceptów opakowań — obserwacje te ujęto w scenariuszu i pogłębiono później w ramach pomiaru jakościowego;
 • metoda badawcza: ankietyzacja internetowa CAWI, prowadzona z wykorzystaniem autorskiej platformy eCRF;
 • narzędzie badawcze: kwestionariusz ankiety, zawierający fotografie modeli opakowań (wyświetlanie zdjęć w kolejności losowej);
 • próba badawcza: próba reprezentatywna, wyłoniona z populacji generalnej obejmującej pełnoletnich pacjentów potencjalnie zainteresowanych zakupem rozpatrywanej kategorii leków OTC.

 

Komponent jakościowy:

 • koncepcja badawcza: pomiar jakościowy, uwzględniający wyniki ankietyzacji CAWI pozwolił pozyskać szczegółowe i pogłębione opinie na temat proponowanych wzorów opakowań — respondenci mogli zobaczyć i dotknąć rzeczywiste modele pudełek, a także porównać je z przyniesionymi ze sobą opakowaniami stosowanych przez siebie leków danego typu;
 • metoda badawcza: zogniskowane wywiady grupowe (FGI);
 • narzędzie badawcze: scenariusz wywiadu opracowany na podstawie analizy ilościowego materiału badawczego pozyskanego drogą ankietyzacji CAWI;
 • próba badawcza: osoby wyłonione z próby komponentu ilościowego ze względu na wyrażone opinie w zakresie przedmiotu badania.

 

Efekty końcowe:

Przeprowadzone badanie leków OTC pozwoliło określić najbardziej konkurencyjny typ opakowania z rozpatrywanych przez Zamawiającego propozycji, wraz ze wskazaniem sugerowanych zmian w zakresie kolorystyki oraz treści i formy etykiety konceptu. Wdrożenie nowego opakowania umożliwiło wszczęcie zasadniczych prac nad kampanią reklamową leków Producenta oraz dalszymi działaniami ujętymi w jego strategii marketingowej. Całość zmian przełożyła się na widocznie zwiększenie zainteresowania pacjentów lekami produkowanymi przez Zamawiającego.

Badania opinii farmaceutów

Chociaż ostatecznym odbiorcą leków i suplementów jest pacjent, to jego decyzje zakupowe zazwyczaj w dużym stopniu wynikają z rekomendacji ze strony pracowników apteki. W związku z tym oferujemy Państwu realizację badania opinii farmaceutów. Prowadzone przez nas pomiary pozwalają zweryfikować znajomość marek, skłonność do ich polecania, a także opinie na temat skuteczności i bezpieczeństwa produktów medycznych.

 

Techniki w badaniach opinii farmaceutów

Badania farmaceutów realizujemy zarówno z wykorzystaniem technik badań jakościowych, jak i ilościowych. W celu dokładnego rozpoznania problemu badawczego zalecamy rozpoczęcie od pomiaru jakościowego (badań fokusowych lub indywidualnych wywiadów pogłębionych), których przebieg jest rejestrowany za pomocą kamery. Pozwala to dowiedzieć się, na jakie czynniki farmaceuci w największym stopniu zwracają uwagę, poddając ocenie marki leków oraz pod jakimi warunkami są skłonni zmienić swoje zapatrywania.

 

Następnie z przeprowadzonych badań sporządzamy transkrypcje, po czym dokonujemy dokładnej analizy i interpretacji uzyskanych danych. Pozyskane wnioski służą nam na kolejnym etapie do sporządzenia kwestionariusza ankietowego. Realizacja badań ilościowych na reprezentatywnych grupach farmaceutów pozwala uogólniać dane na pełną populację przedstawicieli tego zawodu.

 

Dlaczego właśnie my?

Jako firma badawcza z ogromnym doświadczeniem cechujemy się doskonałą znajomością specyfiki rynku farmaceutycznego. Znamy potrzeby i nawyki farmaceutów, a także posiadamy sieci kontaktów z najlepszymi specjalistami na rynku. Dlatego rekrutacja uczestników do badania nie stanowi dla nas żadnego problemu, a finalnie jesteśmy w stanie właściwie zinterpretować wyniki badania. Zachęcamy do kontaktu z firmą Biostat

 

Badanie opinii farmaceutów przeprowadziliśmy m.in. w ramach projektu dotyczącego leków typu "Forte". Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi założeniami oraz uzyskanymi efektami: 

 

Badanie fokusowe na grupie farmaceutów - case study 

Badania opinii lekarzy

Co możemy zyskać dzięki badaniom opinii lekarzy?

Proponujemy Państwu profesjonalną realizację badania opinii lekarzy, które mogą dotyczyć między innymi następujących zagadnień:

 • Ocena skuteczności leków;
 • Świadomość marek leków i suplementów;
 • Opinie na temat bezpieczeństwa produktów medycznych;
 • Ocena konceptów opakowań oraz materiałów reklamowych;
 • Satysfakcja z wykonywanej pracy;
 • Odbiór haseł reklamowych.

 

Analiza uzyskanych wyników

Wnioski z badań opinii lekarzy stanowią eksperckie wsparcie na etapie planowania kampanii marketingowej. Warto mieć na uwadze fakt, że to przecież pracownicy personelu medycznego rekomendują leki i suplementy swoim pacjentom. Dlatego też opinie pozyskane od tej właśnie grupy należy potraktować priorytetowo.

W ciągu działalności firma Biostat nawiązała kontakty z lekarzami różnych specjalizacji, dlatego rekrutacja uczestników badania nie przysparza nam żadnych problemów.

 

Realizujemy badania z wykorzystaniem różnorodnych technik ilościowych oraz jakościowych:

 • Badania ankietowe online (CAWI);
 • Indywidualne wywiady pogłębione;
 • Grupowe wywiady fokusowe (również prowadzone online);
 • Telefoniczne badania TDI (pogłębione wywiady jakościowe);
 • Projekty TDI

 

Badania możemy przeprowadzić w siedzibie naszej firmy, gdyż jesteśmy posiadaczami w pełni wyposażonej sali fokusowej oraz studia do prowadzenia wywiadów telefonicznych CATI.

Zachęcamy więc do przesłania briefu badawczego, w którym przedstawią nam Państwo najważniejsze oczekiwania dotyczące realizacji projektu badań opinii lekarzy. Błyskawicznie przedstawimy szczegółową ofertę, która uwzględni także harmonogram oraz warianty wyceny. 

Badania Klienta

Co możemy zyskać dzięki badaniom opinii klientów? 

Badania opinii Klienta mają uzasadnienie równie przed wejściem firmy na rynek farmaceutyczny/medyczny, w przypadku chęci wprowadzenia nowego produktu, a także udoskonalenia produktów już dostępnych w sprzedaży. Ich celem jest przede wszystkim dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb konsumenckich. Badania w tym obszarze mogą dotyczyć m.in.:

 • Satysfakcji z dotychczasowej oferty;
 • Wyodrębnienia segmentów docelowych Klientów;
 • Przyzwyczajeń konsumenckich;
 • Oczekiwań oraz ukrytych potrzeb;
 • Elastyczności cenowej;
 • Satysfakcji z jakości obsługi;
 • Oceny nowych konceptów reklamy/opakowań/prototypów produktów;
 • Sugestii zmian odnośnie do dostępnych w sprzedaży produktów, opakowań, a także emitowanych reklam;
 • Świadomości i postrzegania marki przez Klientów na tle konkurencji;
 • Preferowanych przez Klientów kanałów dystrybucji/promocji;
 • Oceny haseł reklamowych na rzecz kampanii reklamowej.

 

Wykorzystywane metody badań opinii Klienta

Przeprowadzamy badania zarówno na grupach obecnych, jak i docelowych Klientów. Realizujemy ankietowe badania opinii, wykorzystując w tym celu technikę CAWI (badania online), CATI (badania telefoniczne), PAPI (papierowa ankietyzacja), a także CAPI (badania prowadzone z użyciem aplikacji mobilnej). Pomiary o charakterze ilościowym pozwalają nam pozyskiwać dane od reprezentatywnych grup Klientów, co umożliwia uogólnianie wniosków na pełną populację.

 

Dysponujemy również autorskich panelem internetowym Badanie Opinii, gromadzącym w jednym miejscu tysiące klientów, będących użytkownikami różnego typu produktów farmaceutycznych.

 

Dążąc do uniknięcia ryzyka uzyskania zbyt powierzchownych wniosków, dokonujemy także pomiarów jakościowych. Są to zwłaszcza indywidualne wywiady pogłębione (IDI), grupowe fokusy (FGI), a także szereg kreatywnych technik projekcyjnych, pozwalających na pozyskanie ukrytych insightów konsumenckich.

 

Badania satysfakcji pacjentów oraz opinii Klientów aptek

Nasza oferta obejmuje także badania satysfakcji Klientów aptek oraz satysfakcji pacjentów. W pierwszym przypadku wykorzystujemy metodę tajemniczego Klienta w aptece, a także ankietowe badania opinii. Prowadzimy również badania satysfakcji pacjentów po zakończonej hospitalizacji. Ich przebieg jest w 100% zgodny z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych. 

 

Szukasz szybkich, niezawodnych i skutecznych narzędzi programistycznych do realizacji badania opinii swoich klientów i pacjentów? Odwiedź SurvGo.com

Badania opinii klientów

Czy warto badać opinię pacjentów?

Najprostszy sposób na zyskanie przewagi nad konkurencją to nawiązanie stałej komunikacji z pacjentem. Warto pytać go o opinie na temat oferowanych produktów/usług, a także weryfikować zadowolenie z jakości obsługi. Klient usatysfakcjonowany ze wszystkich wymienionych elementów będzie lojalny względem firmy, dzięki czemu zmniejszysz ryzyko jego utraty. Pytaj Pacjentów o ich zdanie w sposób systematyczny – ich opinia może ulegać stałym zmianom. Jeśli szybko poznasz przyczyny niezadowolenia, zyskasz możliwość wprowadzenia na czas koniecznych działań naprawczych.

 

O co warto pytać w procesie badania opinii Pacjentów?

Zwróć się do Pacjenta nie tylko z prośbą o opinię na temat produktów ze swojej oferty. Ich skłonność do zakupu wcale w nie mniejszym stopniu może determinować ocena jakości obsługi. Rozczarowany pod tym względem Klient szybko odejdzie do konkurencji, a dodatkowo podzieli się negatywnymi doświadczeniami z bliskimi osobami.

 

Badanie NPS - Net Promotor Score

Jedno z najbardziej popularnych na świecie badań satysfakcji klienta.  sprowadza się do jednego pytania na skali 0-10. Szybkie, proste w użyciu. Więcej o badaniu NPS wraz z ofertą realizacji znajdziesz pod adresem: Badania NPS

Co możesz zyskać?

 • ograniczenie ryzyka utraty Klientów,

 • wzrost zysków,

 • wzrost lojalności Klientów,

 • zachowanie pozytywnego wizerunku firmy,

 • możliwość zaplanowania szkoleń dla pracowników obsługi.

 

Cati-System: aplikacja do monitoringu opinii Pacjentów

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców przygotowaliśmy autorskie oprogramowanie do ankiet online Cati-System, dedykowane prowadzeniu cyklicznej ankietyzacji pod kątem opinii Klientów. Jest to aplikacja pozwalająca na błyskawiczne prowadzenie badań ankietowych oraz sprawne zarządzanie na każdym etapie procesu ankietyzacji. Do jej kluczowych cech i funkcjonalności zaliczamy:

 • możliwość obsługi bez konieczności instalacji (praca w trybie SaaS),

 • szybkie i proste zaprogramowanie ankiety – uruchomienie formularza za pomocą kilku kliknięć,

 • możliwości modyfikacji – ankietę możesz w dowolny sposób edytować i rozbudowywać,

 • moduł wielodostępu – tylko od Ciebie zależy, jakie uprawnienia w systemie nadasz poszczególnym użytkownikom,

 • możliwość wzbogacenia ankiety o elementy graficzne i audiowizualne,

 • odpowiedzi w formie obrazkowej – np. dokonywanie oceny po wyborze buźki z odpowiednią mimiką,

 • proste zarządzanie i podgląd stanu realizacji badania,

 • niezawodne systemy zabezpieczeń,

 • moduł automatycznych raportów oraz analizy statystycznej.

 

Bądź zatem na bieżąco z opiniami swoich Pacjentów. Za pomocą naszej aplikacji Cati - System do elektronicznej ankietyzacji zdołasz skutecznie monitorować poziom ich satysfakcji z jakości obsługi oraz samych produktów i usług. Wyniki każdego pomiaru będziesz mógł łatwo prezentować na spotkaniach firmowych w postaci prezentacji multimedialnej.

 

Szukasz skutecznego i łatwego w instalacji narzędzia do badania NPS? Zobacz SurvGo.com.

 

 

 

Badanie satysfakcji pacjentów centrum medycznego

Wstępne założenia:

Dla naszego klienta będącego jednym z najbardziej uznanych Centrów Medycznych w Polsce zrealizowaliśmy badanie satysfakcji pacjentów, mające za zadanie określenie poziomu jakości obsługi, zadowolenia z warunków pobytu, bezpieczeństwa opieki, a także dostępnej infrastruktury. Badaniu zostało również poddane przestrzeganie formalnych procedur i kompletność przekazywanych informacji związanych z przeprowadzonymi zabiegami medycznymi. Ważny aspekt w przeprowadzonym badaniu klienta pełniła kwestia oceny realizacji procedur związanych ze skutecznym leczeniem bólu. Ocena konsumenckiej jakości opieki oraz satysfakcji z odgrywają kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Wszystko to, będąc kołem zamachowym w rozwoju każdego przedsiębiorstwa medycznego. Badania najłatwiej przeprowadzić za pośrednictwem ankiety

 

Realizacja:

W realizowanym badaniu zebrane dane zostały porównane z danymi uzyskanymi z konkurencyjnych podmiotów medycznych. Następnie dokonano analizy porównawczej poziomu satysfakcji pacjentów w różnych placówkach medycznych. Stanowiło to punkt wyjściowy do dalszego analizowania danych, w celu optymalizacji strategii zapewnienia satysfakcjonującego poziomu jakości obsługi pacjentów. W tym celu zastosowaną metodę CATI. Technika badań telefonicznych CATI sprawdza się w różnorodnych projektach, od badań marketingowych, przez badania rynku i opinii, omnibusy, aż po badania ewaluacyjne. Ponadto absorbuje mniejsze środki niż tradycyjne ankiety papierowe (PAPI) i ankiety wspomagane komputerowo (CAPI). Ponadto absorbuje mniejsze środki niż tradycyjne ankiety papierowe (PAPI) i ankiety wspomagane komputerowo (CAPI). Dzięki jej wykorzystaniu istnieje większe prawdopodobieństwo udzielenia przez respondenta odpowiedzi niż ma to miejsce w przypadku badań CAWI. 

 

Rezultaty:

Przeprowadzone badanie satysfakcji pacjentów pozwoliło zdiagnozować następujące rezultaty badawcze:

 • Pacjenci bardzo wysoko ocenili niekrępujące warunki pobytu w placówce. Wynik był zdecydowanie wyższy niż odsetek odpowiedzi udzielony w konkurencyjnych placówkach medycznych;
 • Zdiagnozowano ból u co czwartego pacjenta placówki, częściej w niej zastosowano leczenie bólu niż w konkurencyjnych placówkach medycznych. Wartym uwagi jest również fakt, że w Centrum Medycznym naszego klienta, zdecydowanie częściej zalecano dalsze leczenie bólu po zakończonym pobycie w placówce medycznej niż w konkurencyjnych podmiotach;
 • O 5,1% punktur procentowych rzadziej pacjencie badanego Centrum Medycznego wskazywali, że organizacja wizyt i przyjęć w placówce jest sprawna i nie wymaga dłuższego oczekiwania.

Synteza otrzymanych wyników pozwoliła określić obszary działalności, które należy udoskonalić, a które są realizowane na satysfakcjonującym poziomie dla pacjentów Centrum Medycznego. Dzięki realizacji badania nasz partner biznesowy zyskał możliwość wdrożenia działań w zakresie usprawnienia organizacji obsługi pacjentów. Co z zapewnieniem już wysokiego poziomu komfortu i metodyki leczenia bólu, stanowi atut prowadzonej działalności na tle konkurencyjnych placówek medycznych.

Analizy statystyczne

Badania rynku medycznego — Analizy statystyczne dla medycyny marki Biostat®

Kiedy poszukują Państwo specjalistycznych rozwiązań dla dużych projektów oraz szybkich analiz realizowanych ad hoc w branży medycznej Specjaliści z Biostat® wypracowali rozwiązania idealne dla potrzeb healthcare, oraz farmacji. Oferujemy system przeprowadzania całego procesu badawczego ukierunkowanego na:

 • Badania rynku medycznego,
 • Badania rynku farmaceutycznego,
 • Badania marki,
 • Badania klientów,
 • Przeprowadzenie statystyki medycznej i badań obserwacyjnych,
 • Badania ankietowe pacjentów

 

Analizy statystyczne w branży medycznej wykonywana jest z największą rzetelnością, posługując się sprawdzonymi narzędziami. Dzięki którym podjęcie kluczowych decyzji dla rozwoju rynku medycznego będzie podparte konkretnymi danym. Techniki, jakie wykorzystują eksperci w dziedzinie statystyki, pozwalają na:

 • Przeanalizowanie wielowymiarowych danych i przedstawienie wydobytej z nich wiedzy za pomocą systemów informatycznych,
 • Wyciąganie wniosków w oparciu o zebrane dane,
 • Definiowanie sądów na podstawie skonstruowanych modeli prognostycznych,
 • Symulacje dotyczące produktów i marki, odnoszące się do zjawisk społeczno-gospodarczych

 

Badania statystyczne w medycynie — Efektywne dla marketingu 

Możliwość poznania opinii pacjentów i klientów korzystających z proponowanych przez naszą firmę usług jest procesem, dzięki któremu istnieje możliwość wprowadzenia na wyższy poziom jakości proponowanych produktów i usług oraz wprowadzania nowych rozwiązań. Analiza statystyczna umożliwia:

 • Ocenić ryzyko odejścia klientów od Państwa marki, za pomocą analiz Churn,
 • Prognozować sprzedaż i utrzymanie produktów jak i usług na rynku,
 • Przewidywać lojalność klientów wobec marki,
 • Sprawdzić skuteczność kampanii reklamowych,
 • Przetestować świadomość spontaniczną i wspomaganą Państwa marki,
 • Zbadań opinię klientów o produktach

 

 

Badania ankietowe pacjentów — Przewaga nad konkurencją

Wyjątkowa oferta badawcza kierowana dla firm, które chcą poznać opinie i preferencje pacjentów. Dzięki Panelowi Badanie Opinii.pl możliwe jest zbudowanie przewagi nad konkurencją w branży. Wspomniany panel badawczy pozwala na:

 • Przeprowadzenie badań znajomości i wizerunku producentów leków,
 • Identyfikację czynników, które mają wpływ na postrzeganie marki,
 • Ocenę popularności stosowanych suplementów diety lub produktów leczniczych,
 • Określenie potencjału marketingowego,
 • Wskazanie barier w stosowaniu leków konkretnych marek,
 • Poznanie opinii o opakowaniach produktów,
 • Badanie percepcji i potencjału dla suplementów
 • Poznanie zwyczajów zakupowych pacjentów,
 • Badanie elastyczności i wrażliwości cenowej,
 • Prowadzenie mobilnych dzienniczków pacjentów,
 • Określanie profili pacjentów
 • Ocenę przestrzegania zaleceń lekarskich
 • Prowadzenie mobilnych dzienniczków pacjentów

 

Panel Badanie Opinii.pl pozwala na przeprowadzenie badań z zakresu własnej tematyki. Prosta w obsłudze platforma zapewnia szybkie i proste w obsłudze kreowanie badań ankietowych. Dostęp do respondentów – pacjentów o zróżnicowanych cechach pod kontem demograficznym i psychologicznym umożliwia przeprowadzenie badań o szerokim zakresie  zastosowań marketingowych. Platforma Badanie Opinii zapewnia stały dostęp do aktualnych wyników wraz z ich zestawieniem w czasie rzeczywistym.

 

Biostat® -  analiza statystyczna dla medycyny

Marka z sukcesami w branży medyczno- farmaceutycznej, która zapewnij sukces Państwa firmie!

Jak sprawdzić, czy moja marka jest znana wśród docelowych klientów?

Marka odgrywa w rynkowej przestrzeni kilka kluczowych ról - pozwala odróżniać od siebie dostępne produkty, poświadcza o pewnym poziomie jakości firmowanego nią artykułu, a niejednokrotnie również skłania do dokonania zakupu, ułatwiając przy tym podjęcie decyzji o wyborze konkretnego produktu.

Silny brand oddziałuje także na psychologiczne obszary decyzji konsumenckich - jako poświadczenie pewnych atrybutów produktu, zaspokaja emocjonalne potrzeby kupującego, ugruntowuje jego pozycję społeczną, materialną czy preferowany styl życia. Stąd też, pełniąc funkcje promocyjne, identyfikacyjne i gwarancyjne, marka pełni dziś tak istotną rolę w procesach wyboru i zakupu - wraz z ceną jest obecnie jednym z zasadniczych czynników, którymi to konsumenci kierują się podejmując swoje decyzje nabywcze. Kwestia ta jest istotna zwłaszcza w sytuacji, gdy produkty na rynku wykazują duże podobieństwo. Ma to miejsce chociażby na rynku artykułów FMCG (tzw. szybko zbywalnych) czy farmaceutycznych - w takim wypadku na znaczeniu zyskuje skuteczne konkurowanie ceną i marką.

 

Czy znajomość marki ma znaczenie?

Mówiąc o brandingu warto podkreślić, że w wyborze artykułu konkretnej marki ma swój udział zarówno to jak konsument postrzega jej wizerunek, jak i to, jak bardzo przywiązany jest do danego brandu - obydwa te aspekty zaistnieją jednak tylko wtedy, gdy konsument wykaże się znajomością danej marki. Stąd też przyjęło się, że znajomość marki przekłada się m.in. na skrócenie procesu decyzyjnego czy gwarantuje zaspokojenie oczekiwań nabywczych na pewnym poziomie (już przez siebie sprawdzonym lub jedynie domniemanym na podstawie reklam). Są to jednej jedynie niektóre czynniki świadczące o zasadności weryfikacji i maksymalizacji konsumenckiej znajomość badanej marki, zwłaszcza wśród nabywców, którym produkty danego brandu są dedykowane.

 

Jak określić znajomość naszej marki?

Podstawowy wymiar znajomości marki wiąże się z jej istnieniem w umyśle konsumenta - jest to jej rozpoznawalność w gronie nabywców. To czy kupujący rozpoznają markę stanowi na ogół wypadkową podejmowanych przez producenta działań marketingowych (składają się na nie logotypy i hasła, sugestywne przekazy reklamowe) oraz stopnia w jakim polecają ją zadowolonych z zakupu użytkownicy. Jak zaś sprawdzić taką rozpoznawalność?  Bardzo prosto - określenie czy marka jest rozpoznawana odbywa się, po prostu, poprzez poproszenia konsumentów (zwłaszcza tych z grupy docelowej dla danej marki) o wskazanie Brandów, które kojarzą im się im z daną grupą produktów. Pomiar taki prowadzi najczęściej do oszacowania:

spontanicznej świadomości marki (spontaneous brand awareness) - w tej grupie znajdują się marki które badani wskażą sami i od razu (o markach tych się pamięta - na ogół to spośród nich wybiera się interesujący produkt);

świadomości TOM (Top od Mind awareness) - ten typ świadomości odwołuje się z kolei do brandu, który spontanicznie wymieniono jako pierwszy (jest to marka najlepiej zapamiętana i kojarzona - po tę markę konsument najprawdopodobniej sięgnie dokonując zakupu);

wspomaganej świadomości marki (prompted brand awareness) - w tej grupie znajdują się marki wskazane przez  kupującego w oparciu o sporządzony wykaz brandów (są to marki znane, lecz konsument jest do nich przywiązany w mniejszym stopniu niż do brandów wymienionych przez siebie w ramach pomiaru świadomości spontanicznej).

 

Jak przeprowadzić Brand Awareness?

Badanie świadomości marki (Brand Awareness) najczęściej sprawdza się do prostego badania ankietowego - niejednokrotnie jest to okazja aby prócz samej rozpoznawalności marek określić również sposób ich postrzegania czy poziom lojalności wobec poszczególnych brandów.

Badanie ankietowe prowadzić można jednak w różnym zakresie. Przy typowo lokalnych docelowych grupach odbiorców danego artykułu pomiar przeprowadzić można samodzielnie, jednak w przypadków ogólnopolskich grup konieczne jest wsparcie podmiotów, które dysponują w tym zakresie stosownym doświadczeniem oraz szerokim zapleczem metodologicznym. Wybierając agencję badawczą warto uwzględnić także, czy dysponuje ona serwisami internetowymi z grupy tzw. paneli konsumenckich. Prowadzenie ankiet z wykorzystaniem panelu jest bowiem relatywnie szybkie i uzasadnione ekonomicznie, a przy tym objąć może szerokie i zróżnicowane grono respondentów.

Często stosowanym rozwiązaniem, które swoim klientom rekomendują firmy badawcze są - prócz ww. paneli - również ankiety telefoniczne (CATI), tradycyjne ankiety papierowe (PAPI) oraz ankiety terenowe z użyciem tabletów/smartfonów (CAPI). Jednocześnie jednak, same badania ankietowe (wpisujące się w metody typowo ilościowe) mogą zostać dodatkowo pogłębione i uzupełnione pomiarem jakościowym - służą temu dla przykładu wywiady fokusowe (FGI).

Oferta naszej firmy w zakresie badania marki.

 

Badania opinii klientów - jak mierzyć

Każdy biznes, który opiera się na sprzedaży produktów bądź usług zmierza do jasno, określonego celu - maksymalizacji zysku. Na jego osiągnięcie składa się bardzo wiele powiązanych ze sobą czynników, jednym z najważniejszych jest jednak klient, a ściślej mówiąc jego odczucia oraz postawy względem danej firmy czy marki. Sukces rynkowy w dużej mierze uzależniony jest bowiem od satysfakcji klienta, przy czym owo zadowolenie nie powinno być krótkotrwałe. Pożądanym stanem jest stworzenie więzi pomiędzy oferowanym produktem/usługą, a odbiorcą. Tylko wtedy można liczyć na wiernych ambasadorów naszego przedsiębiorstwa, którzy jednocześnie stanowią najlepszy marketing, gdyż ich polecenia i zadowolenie przekazywane jest innym klientom. Jak to osiągnąć? Bez wątpienia konieczny będzie monitoring opinii klientów.

 

Monitorowanie opinii klientów

W czasach rozkwitu mediów społecznościowych wystarczy zaledwie kilka sekund aby reputacja firmy/marki została mocno nadszarpnięta. Kilka negatywnych opinii i komentarzy może skutecznie zniechęcić innych do skorzystania z naszych usług. Właśnie dlatego tak istotne jest szybkie działanie. Nawet z początku beznadziejną sytuację można przekuć w realny marketingowy sukces, o ile staramy się możliwe jak najskuteczniej monitorować opinie naszych klientów. Możemy, a wręcz powinniśmy pójść o krok naprzód i jeszcze zanim pojawią się głosy dezaprobaty, spróbować dowiedzieć się co możemy w naszym produkcie/usłudze polepszyć. W tym celu wykorzystywane są przeróżne narzędzia, których celem jest poznanie opinii klientów. Wielu analityków twierdzi nawet, że jest to jedyna miara, która ma prawdziwe znaczenie i przekłada się na zysk. Pozyskanie nowego klienta to niezwykle trudne i pracochłonne zadanie , jednak jego zatrzymanie przy sobie jest jeszcze bardziej skomplikowane.

Badania opinii klientów powinna realizować każda firma, bez znaczenia na jej rozmiar oraz grupę docelową. To jedyna droga do uzyskania odpowiedzi na pytania Czy moje działaniapozytywnie odbierane? Co mogę zrobić aby działać jeszcze skuteczniej? Stworzenie uniwersalnych metod badania satysfakcji klientów jest niemożliwe, ponieważ muszą one zostać dopasowane do profilu naszej działalności. Wybór technik, jak również metod jest uzależniony nie tylko od specyfiki danej instytucji bądź przedsiębiorstwa, ale także od możliwości finansowych i analitycznych, jakimi dysponujemy. Przystępując do planowania badań satysfakcji klientów musimy zastanowić się nad konkretnymi zagadnieniami. Podstawa to określenie grupy docelowej. Inne środki masowego przekazu trafiają do 20-latków, a zupełnie inne do osób w wieku 55+. Jakie metody badania opinii klientów i monitorowania ich potrzeb mamy do dyspozycji?

 

Metody badania satysfakcji klientów

Istnieje bardzo wiele metod badania opinii klientów, które równie chętnie wykorzystywane są przez socjologów i ekspertów statystycznych. Zalicza się do nich przede wszystkim:

 • Ankiety telefoniczne (CATI)
 • Ankiety internetowe- wysyłane mogą być na adresy e-mail bądź zamieszczone na stronach www i portalach społecznościowych
 • Wywiady bezpośrednie (PAPI) - realizowane przez ankieterów terenowych
 • Wywiady pogłębione, indywidualne (IDI)
 • Wywiady fokusowe (FGI) - skupiające większą ilość osób

Jeszcze innym sposobem na poznanie opinii klientów o naszym produkcie/usłudze jest zamieszczenie na stronie internetowej możliwości anonimowego wyrażania opinii. Anonimowość jest bowiem jednym z podstawowych warunków badania klientów (tylko wówczas możemy zakładać, że są z nami w pełni szczerzy i na ich zdanie nie wpływają dodatkowe czynniki), do pozostałych zalicza się efektywność, rzetelność i wiarygodność.

 

Wskaźniki wykorzystywane do analizy poziomu zadowolenia konsumenckiego

Wybór metody badawczej to dopiero początek długiej drogi. Najważniejszym etapem jest szczegółowa analiza zebranych wyników. Do tego celu wykorzystuje się specjalne wskaźniki. Najważniejsze z nich to Customer Satisfaction Index (CSI) i Net Promoter Score (NPS), na podstawie których określa się, czy zmiana strategii w firmie jest konieczna. Czego dokładnie dotyczą?

 

 • Customer Satisfaction Index

To zdecydowanie najpopularniejszy wskaźnik wykorzystywany do pomiaru zadowolenia klientów. Uzyskuje się go poprzez dokładną analizę satysfakcji klientów względem konkretnych cech produktów, które wcześniej zostały uznane przez kupujących za najistotniejsze. CSI mierzy zatem w jakim stopniu firma/marka spełnia oczekiwania i wymagania swoich odbiorców. Wyliczanie tego wskaźnika składa się z kilku etapów. Z początku definiowane są kryteria, które mają decydować o poziomie satysfakcji klientów, a następnie określa się cechy podlegające ocenie w dalszym etapie. Dopiero wówczas następuje badanie ilościowe. Poziom CSI wylicza się najczęściej na podstawie następującego pytania:

Które czynniki mogą mieć znaczenie podczas Twojej decyzji zakupowej i w jakim stopniu są one dla Ciebie ważne. Oceń to w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza zupełnie nieważne, zaś 10 najważniejsze.

Zebranie wyników i ich analiza to ostatni etap tego badania, stanowiący jednocześnie efekt końcowy. Otrzymany poziom CSI porównuje się z rzeczywistym rezultatem, co pozwala na wybranie sposobu dalszego rozwoju firmy. Przeważnie ten wskaźnik wykorzystuje się do porównywania różnych produktów/obszarów działalności danej firmy.

 • Net Promoter Score

Określany bywa syntetycznym wskaźnikiem kondycji firmy. Mierzy się go w oparciu o zadowolenie klientów. Inaczej mówiąc, jest to narzędzie do oceny lojalności klientów wybranej firmy. Zadaje im się jedno pytanie:

Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz markę X swojemu znajomemu? Oceń to prawdopodobieństwo w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza nigdy jej nie polecę, a 10 z pewnością ją polecę.

Wyniki tego badania pozwalają wyłonić trzy grupy klientów: krytyków (0-6), obojętnych (7-8) oraz promotorów (9-10). Wzór obliczania wskaźnika NPS jest bardzo prosty. Jest to bowiem różnica pomiędzy promotorami, a krytykami, wyrażona w procentach, dlatego też jej wartość może być ujemna. Największą zaletę tego wskaźnika stanowi jego uniwersalność, zastosować możemy go bowiem do różnego typu organizacji. Jako jego wadę określa się duże wahania występujące w grupie krytyków, co wynika z szerokiego zakresu przedziału.

Nie są to jedyne wskaźniki, które wykorzystywane są do badania i analizy zadowolenia klientów, jednak spotkamy się z nimi najczęściej. Poza wskaźnikami warto znać także najnowsze narzędzia pozwalające mierzyć satysfakcję klientów, do których zalicza się przede wszystkim aplikacje ankieterskie.

 

Monitorowanie zadowolenia klientów z pomocą dedykowanych narzędzi IT

Powstaje coraz więcej narzędzi IT dedykowanych badaniom opinii klientów, które stanowią doskonałe uzupełnienie ankiet online. Tego rodzaju aplikacje to możliwość cyklicznego monitorowania poziomu satysfakcji klientów, dzięki którym możemy oszacować ilość koniecznych zmian, jakie należy wprowadzić w niedalekiej przyszłości, aby działać jeszcze efektywniej. Aplikacje do ankieteryzacji online są stworzone w sposób intuicyjny, dzięki czemu obsługiwać może je praktycznie każdy. System umożliwia nam zarówno zaprojektowanie, jak i uruchomienie ankiety, którą możemy obsługiwać z poziomu administratora oraz klienta. Co ważne, w każdym momencie możemy ją edytować i rozbudować. Nie istnieje także konieczność instalacji aplikacji na własnym serwerze- wystarczy obsługa z poziomu przeglądarki internetowej. Takie oprogramowanie ankietowe jest wykorzystywane do celu badania opinii klientów odnośnie różnych działów (sprzedaży, realizacji usług, sprzedaży online, kontaktu z infolinią, etc.) . Ponadto, jest to metoda, która nie wymaga dużego wkładu finansowego, a oferuje miarodajne i szybkie wyniki. Nic więc dziwnego, że jest tak chętnie wykorzystana w badaniach opinii klientów, zwłaszcza, że większość działań marketingowych przeniosła się właśnie do sieci.

 

Pomiar i zarządzanie zadowoleniem klienta to niezmiernie istotny element badań marketingowych w każdym biznesie, który przekłada się na realny wzrost zysków. Parafrazując słowa Fredericka Newella, amerykańskiego specjalisty ds. marketingu: wszystkie przedsiębiorstwa kochają swoich klientów lecz ta miłość pozostanie nieodwzajemniona, jeśli nie będą z nimi rozmawiać ani ich słuchać. Badania satysfakcji klientów to właśnie pewnego rodzaju próba nawiązania dialogu pomiędzy oba stronami.

Jakie są metody badania satysfakcji pacjentów?

Mówiąc o satysfakcji, należy zaznaczyć, iż jest ona subiektywnym odczuciem, który odnosi się do indywidualnych cech człowieka. Uznaje się ją za skutek psychologicznego procesu skupiającego się na zestawieniu rzeczywistej jakości otrzymanych usług z obowiązującymi standardami bądź jakością oczekiwaną. Badania satysfakcji pacjentów pozwalają na zbadanie poziomu zadowolenia klienta – pacjenta, a przy tym na wskazanie mocnych i słabych stron zauważanych przez badaną grupę.

 

Dwie perspektywy patrzenia…

Stosowane metody badawcze dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Pierwsze z nich:

 • koncentrują się na ocenie poziomu dostarczanych usług;
 • badają odczucia i reakcje.

Metody pośrednie w dziedzinie badań satysfakcji pacjentów za swoje główne pole działania upatrują zachowania klientów – pacjentów na rynku usług medycznych.

 

Kilka sposobów na zmierzenie satysfakcji

W kategorii metod bezpośrednich zawierają się:

 • badania ankietowe;
 • systemy skarg i zażaleń;
 • wywiady osobiste lub telefoniczne;
 • metoda zdarzeń krytycznych – CIT;
 • metoda Servqual;
 • analiza utraty pacjentów;
 • badanie jakości personelu;
 • zogniskowane wywiady grupowe i grupy użytkowników.

Zastosowanie systemu skarg i zażaleń pozwala na rozpoznanie oczekiwań pacjentów względem usług czy pracy personelu. Przy czym nie wszyscy pacjenci zgłaszają swoje zażalenia. Metoda ta także nie daje szansy na oszacowanie zadowolenia pacjentów, ale pozyskuje informacje o słabych stronach.

 

Doświadczenie pacjenta ma znaczenie

CIT ma na celu wskazanie tzw. zdarzeń krytycznych, które miały wpływ, na osiągniecie sukcesu bądź porażki. Metoda ta to zestaw procedur stosowanych w celu zebrania informacji o zachowaniu człowieka przydatnych do rozwiązania praktycznych problemów. Zaś metoda Servqual odnosi się do pomiaru różnicy występującej między oczekiwaniami pacjentów względem danej usługi a realnym poziomem tejże usługi.

 

Analiza jakości na wiele sposobów

Do wspomnianych wyżej metod pośrednich badania satysfakcji pacjentów zalicza się:

 • tajemniczy klient;
 • powtórni klienci – pacjenci;
 • benchmarking zewnętrzny i wewnętrzny.

Benchmarking to metoda, która polega na porównaniu jakości usług danej placówki z jakością usług ośrodków, które wykonują je najlepiej na rynku. Wyróżnia się benchmarking zewnętrzny (analiza działań konkurencji) oraz wewnętrzny (analiza działania poszczególnych działów).

 

Słowem zakończenia…

Zastosowanie odpowiednich metod badań satysfakcji pacjentów pozwala, na osiągniecie wymiernych korzyści oraz zwiększenie wiedzy o rzeczywistej kondycji danego obiektu procesu badawczego.

Badania naukowe w służbie nauki i medycyny

Prowadzenie badań naukowych jest domeną tak podmiotów akademickich, jak i działających w sferze medycyny. Jak realizować takie badania, aby rzetelnie służyły rozwojowi nauki?

Po pierwsze, zwracając uwagę na jakość procesów badawczych, należy mieć na uwadze zasady, które powinny im przyświecać, a w szczególności realizację etapów danego procesu oraz właściwe dobieranie narzędzi. Istotną cechą badacza przeprowadzającego badania naukowe jest zachowanie obiektywnej postawy wobec uzyskiwanych wyników, co pozwoli na rzetelne odczytywanie pozyskanych danych.

 

O tym musi pamiętać każdy badacz

Jak wiadomo, postęp możliwy jest dzięki przeprowadzeniu badań, które będą odpowiadały na faktyczną sytuację. Bardzo ważne jest, aby w takich procesach pamiętać o zasadach etycznych, które powinny być, realizować na każdy etapie procesu badawczego. Istotą badań naukowych jest:

 • postęp wiedzy naukowej;
 • ustalenie nowych twierdzeń, tez, definicji itp.

Warto mieć tutaj na uwadze, iż procesy te mogą być realizowane tak przez indywidualnych badaczy bądź też grupy.

 

Metodologia badań: czym jest?

Badanie będzie można uznać za wartościowe, jeśli w jego obrębie zostanie wykorzystana wiedza z zakresu metodologii nauk, która dba o logiczną stronę przeprowadzanego procesu. Metodologia zawiera w sobie przykładowe problemy, i to za jej pomocą nauki można podzielić na empiryczne (opisują, przewidują, wyjaśniają) i nieempiryczne (logika, matematyka).  Sama metodologia badania musi zostać opisana, aby możliwym było ponowne zrealizowanie badania.

 

Ankieta to dobra technika badawcza

W badaniach naukowych wykorzystuję się ankietę jako technikę badawczą, pozwala to na:

 • przeprowadzenie badań o niskim koszcie;
 • dotarcie do dużej grupy odbiorców;
 • skorzystanie z różnych dróg kontaktu z ankietowanym.

Wybierając ankietę jako metodę badawczą, należy jednak pamiętać, iż:

 • uzyskane wyniki nie muszą być prawdziwe;
 • uzyskane wyniki należy przyjmować z dystansem;
 • sama ankieta nie może być męcząca dla respondenta;
 • pytania w kwestionariuszach powinny być zrozumiałe.

 

Nauka stanowi podstawę rozwoju

Jako że człowiek posiada naturalny pęd do odkrywania nowej wiedzy, staje się bardzo ważnym właściwe określenie wymogów przeprowadzanym projektów badawczych. Same badania naukowe dzieli się na:

 • eksperymentalne
 • obserwacyjne.

Zadaniem eksperymentu jest wywołanie pewnych przyczyn powstania zjawisk oraz pomiar ich skutków. Jeśli chodzi o obserwacje, jest to badanie, które ma na celu zebranie danych o obiekcie badania bez zbędnego wpływu innych rzeczy. Badania naukowe wspierają rozwój nauki, a przy tym umożliwiają pozyskiwanie nowych informacji mających wpływ na postrzeganie otaczającego nas świata.

Dobra jakość badań CAPI

Badania CAPI prowadzone są bezpośrednio w miejscu, w którym znajdują się konsumenci. Stwarza to wyraźną przewagę nad innymi metodami badawczymi. Podczas spotkania twarzą w twarz ludzie są bardziej skłonni do rozmowy o swoich doświadczeniach, a dobry ankieter może zaangażować uczestnika i uzyskać wgląd w mimikę twarzy i ton głosu.
 

Przechwytywanie informacji zwrotnych

Wywiady w ramach badań CAPI prowadzone są w miejscu, w którym konsument przebywa, a ankieter chce badać. Najbardziej charakterystycznym aspektem badań CAPI jest to, że wywiady prowadzone są bezpośrednio, a nie przez Internet. Wywiady mogą odbywać się w różnych miejscach między innymi na imprezie sportowej, w parku rozrywki, na targach, a nawet w domu osoby. Bycie w terenie pozwala na swobodną rozmowę, gdzie ankieter może zwrócić uwagę na gesty i mimikę respondenta. Badania CAPI są często używane do robienia tajemniczych zakupów, gdzie uczestnicy mogą użyć urządzenia mobilnego do dyskretnego wprowadzania informacji w trakcie dokonywania zakupów.
 

Uzyskanie odpowiedniej próby

Prowadzenie rozmów twarzą w twarz na miejscu oznacza również, że badacz może rozmawiać z właściwymi osobami we właściwym czasie. Metoda CAPI daje badaczowi absolutną pewność, że badana jest odpowiednia populacja. Jeśli chcemy, aby naszymi ankietowanymi byli mężczyźni w średnim wieku to właśnie takich wybierzemy, nie musimy się martwić, że dana osoba będzie przedstawiała się za kogoś innego w Internecie. Osoby przeprowadzające badania CAPI muszą być odpowiednio przeszkolone, aby potrafiły w odpowiedni sposób komunikować się z ankietowanymi. Znacznie trudniej jest przeprowadzić dziesięć wywiadów twarzą w twarz, niż dziesięć internetowych wywiadów ankietowych. Badania prowadzone metodą CAPI są dość kosztowne, ale dają bardzo dokładne informacje.
 

Wskazówki dotyczące przeprowadzania lepszych badań CAPI

Każda sytuacja badawcza w ramach metody badawczej CAPI będzie wyjątkowa. Wywiady mogą odbywać się w pomieszczeniach lub na zewnątrz; w głośnym lub cichym otoczeniu; w jasnym lub ciemnym świetle. W związku z tym należy upewnić się, że dostępny jest cały niezbędny sprzęt i konfiguracja do prawidłowego zbierania danych. Oto kilka punktów do rozważenia podczas przeprowadzania badania CAPI:

 • Jeśli łączność z Internetem jest słaba w Twoim otoczeniu upewnij się, że jesteś przygotowany do prowadzenia badań CAPI w trybie offline. Dane mogą być przechwytywane w trybie offline i przesyłane na centralny serwer, gdy usługa internetowa jest już dostępna. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie, czy multimedia, logowanie offline i złożona logika badania są nadal obsługiwane w trybie offline. Nie wszystkie platformy są tworzone jednakowo, a niektóre możliwości ankietowe lub administracyjne mogą zostać utracone.
 • Na zewnątrz należy zwracać uwagę także na dodatkowe czynniki, takie jak hałas, czy zła widoczność na ekran urządzenia, gdyż mogą negatywnie wpływać na koncentrację osoby wypełniającej ankietę.
 • Trzymaj się kluczowo i prosto ustalonego kwestionariusza, zwłaszcza jeśli przeprowadzasz ankiety wśród uczestników wydarzeń na żywo. Często ludzie nie mają czasu, aby odpowiadać na zadawane pytania przez kilkanaście minut.
 • Przed zrobieniem zdjęć lub nagraniem wideo poproś o zgodę. Bądź wyczulony na prywatność respondenta.
 • Pozwól użytkownikom na prywatne przesyłanie odpowiedzi na delikatne pytania (np. dotyczące dochodów, kwestii zdrowotnych). Najprawdopodobniej będziesz chciał przekazać urządzenie respondentowi.
   

Czy metoda CAPI jest odpowiednia dla Twojego badania?

Podobnie jak w przypadku typowej ankiety internetowej, samodzielnie prowadzone badania CAPI powinny być przyjazne dla osób udzielających odpowiedzi. Kwestionariusz powinien być łatwy do odczytu i zawierać wszystkie niezbędne instrukcje, aby pomóc każdej osobie w ukończeniu badania. Tak więc, szukając sposobów na uchwycenie znaczących spostrzeżeń ilościowych, należy rozważyć, czy CAPI jest właściwą alternatywą dla Ciebie. Nie każde badanie ilościowe musi mieć formę ankiety internetowej, ale każde badanie marketingowe, będzie miało unikalne potrzeby i cele. Badacz może ocenić, czy CAPI, ankieta internetowa lub jakakolwiek inna metoda najlepiej nadaje się do osiągnięcia celów badawczych.

4 najpoważniejsze błędy popełniane przez twórców ankiet – jak ich unikać?

Osoby przeprowadzające ankiety chcą zebrać jak najlepsze informacje, aby móc wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu firmy, zebrać potrzebne informacje i zdobyć przewagę na rynku. Jakie błędy popełniają najczęściej twórcy ankiet, a jak ich uniknąć?

 

Brak słuchania informacji zwrotnej

Definicja informacji zwrotnej to pochwała lub krytyka udzielona w odpowiedzi na coś, co robisz. Nie słuchanie informacji zwrotnej to tak samo jak nie słuchanie swoich odbiorców. Jak możesz się rozwijać, jeśli nie chcesz słuchać i dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań swoich respondentów. Jest to świetna okazja, aby skontaktować się z użytkownikami po wysłaniu przez nich odpowiedzi i pokazać im, że ich słuchasz. Poinformuj respondentów, że wprowadzasz zmiany w związku z otrzymanymi uwagami w ankiecie. Skup się na stworzeniu lepszej i bardziej otwartej komunikacji z respondentami. Informacja zwrotna jest ważna nie tylko dla Ciebie, ale również dla Twoich respondentów, ponieważ czują się oni wysłuchani i wiedzą, że ich odpowiedzi są brane pod uwagę. Motywuje ich do wypełniania kolejnej ankiety, jeśli planujesz ponownie się z nimi skontaktować. Niektóre przedsiębiorstwa w przypadku otrzymania krytyki decydują się na pogłębienie wywiadu np. poprzez rozmowę telefoniczną.
 

Nie udostępnianie ankiety w niektórych miejscach

Oprócz sposobów udostępniania ankiety, takich jak e-mail, czy newsletter. Wypróbuj również udostępnianie ankiet na platformach społecznościowych, wszystkie mają swoje zalety i mogą być użyte z konkretnych powodów. Oto kilka kluczowych wskazówek dotyczących udostępniania na platformach społecznościowych:

 • Napisz angażującą wiadomość do swojego postu w mediach społecznościowych. Im lepsza wiadomość, tym więcej osób będzie się nią dzielić. Krótkie wiadomości wyróżniają się - ale długie wiadomości działają, jeśli są przekonujące. Umieść w poście tylko kluczowe informacje, które będą istotne dla użytkowników danego portalu.
 • Spróbuj wyszukiwać hashtagi, aby zidentyfikować odpowiednie obszary zainteresowań do targetowania. Ułatwi to osobom zainteresowanym znalezienie Twoich treści. Dzięki temu możesz uzyskać wyższy wskaźnik odpowiedzi.
 • Wybierz odpowiedni czas na zamieszczenie ankiety. Miej na uwadze momenty, w których użytkownicy portali społecznościowych są najbardziej aktywni. Wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że zobaczą dodaną przez Ciebie ankietę i ją wypełnią.
 • Spraw, aby udostępnianie ankiety było proste. Dodaj przycisk udostępniania do swojej ankiety i pozwól respondentom rozpowszechnić udostępnione badanie.
   

Nieużywanie szablonów

Użyj jednego z gotowych szablonów ankiet, aby zacząć ankietę. Takie szablony możesz znaleźć w narzędziach do przeprowadzania ankiet jak program SurvGo™.  Znajdziesz w nim wiele dostępnych szablonów, które są możliwe do wykorzystania natychmiastowo, lecz także możesz stworzyć swój własny. Z pomocą tego programu  stworzenie szablonu nie będzie trudne, a co więcej zaoszczędzisz swój czas. Dzięki temu Twoje ankiety będą:

 • elastyczne;
 • spójne;
 • proste w tworzeniu;
 • posiadały zminimalizowaną liczbę błędów.
   

Nieużywanie personalizacji

Użyj własnego brandingu, jako sposobu na wyróżnienie się. Dzięki aplikacji do przeprowadzania badań online SurvGo™ możesz umieścić swój logotyp nie tylko na stronie tytułowej. Ułatwia to społeczeństwu połączenie się z Tobą jako marką, osoby z grupy docelowej czują się, jakby komunikowali się z marką, którą już znają. W narzędziu do tworzenia ankiet, jak SurvGo™ możesz łatwo modyfikować swoje ankiety i kwestionariusze. Każde pytanie możesz dostosować do swoich potrzeb, a co więcej możesz zastosować różne typy pytań, które pozytywnie wpłyną na wypełniane badanie.
 

Nieużywanie różnych typów pytań ankietowych

Weź pod uwagę kontekst Twojej firmy i klientów, kiedy tworzysz ankietę: w zależności od celów badawczych, typy pytań i odpowiedzi respondentów mogą się różnić.  Mając do dyspozycji wiele różnych typów pytań ankietowych, na pewno znajdziesz format, który najlepiej pasuje do Ciebie i Twoich odbiorców. Ograniczanie się do jednego typu pytań nie odpowiada potrzebie zaangażowania i interaktywności. Zastanów się nad każdym pytaniem w ankiecie dla klientów. Unikaj duplikatów i starannie dobieraj typy pytań i odpowiedzi, aby uzyskać dokładne informacje od respondentów. Spróbuj użyć:

 • pytań rankingowych – w ten sposób respondent otrzymuje listę, którą może uszeregować według swoich upodobań lub wiedzy. Chcesz wiedzieć, jakie aspekty Twojego produktu najbardziej podobają się respondentom? Wymień je i pozwól respondentom samodzielnie uszeregować te elementy. To bardzo interaktywne pytanie.
 • wybór obrazu – działa tak samo, jak pytanie tekstowe, z tą różnicą, że do odpowiedzi możesz dodać obrazki. W ten sposób możesz wyjaśnić opcje, dodając obrazek lub przykład.
 • suwak -tekst lub liczby - jeśli chcesz poznać stopień opinii zamiast oceny, możesz użyć suwaka tekstowego. Jeśli mówisz o ocenach, użyj suwaka liczbowego. Używanie suwaków to interaktywny i zabawny typ pytania, który szczególnie dobrze sprawdza się w ankietach wypełnianych na urządzeniach mobilnych.
   

Używaj prostego kreatora ankiet opartego na formularzach

Największą zaletą narzędzia do tworzenia ankiet, takiego jak SurvGo™, jest możliwość stworzenia całkowicie spersonalizowanej ankiety bez konieczności płacenia wysokiej ceny za stworzenie jej. Używając funkcji projektowania i interaktywnych opcji w inteligentny sposób, możesz stworzyć wyjątkowe ankiety, które wygenerują wysokie wskaźniki zaangażowania. Zacznij od prostej ankiety opartej na formularzu, aby stworzyć niesamowitą ankietę, korzystając z narzędzi do tworzenia ankiet i ich funkcji. W ten sposób na pewno zachęcisz respondentów do wypełniania Twoich ankiet w przyszłości.

Co warto wiedzieć o ankietach na temat zaangażowania pracowników?

Pracownik zaangażowany, sumienny i pozytywnie nastawiony do pracy to marzenie każdego pracodawcy. Pracownicy czują się dobrze w pracy gdy atmosfera i warunki na to pozwalają. Dzięki przeprowadzeniu ankiety zaangażowania pracowników dowiesz się co możesz zmienić aby zwiększyć ich motywację.
 

Jak mierzyć zaangażowanie pracowników w działania firmy?

Pracownicy są uznawani za zaangażowanych, jeśli byli entuzjastycznie nastawieni oraz oddani swojej pracy i miejscu pracy. Badania pokazują również, że firmy o wysokim zaangażowaniu pracowników mogą odnotować wyższy wzrost wydajności i zysków. Od wielu lat ankiety dotyczące zaangażowania pracowników zyskują na popularności. Dzięki nim przedsiębiorstwa wprowadzają zmiany i tworzą przyjazną atmosferę pracy.
 

Zanik zaangażowania pracowników jest stopniowy

Dzisiejsi właściciele firm i menedżerowie są świadomi, że niskie zaangażowanie pracowników może mieć poważne skutki dla ich firm, ale być może nie zdają sobie sprawy, jak ważne jest, aby zwracać uwagę na oznaki słabnącego zaangażowania. Dzięki regularnym pomiarom kluczowych czynników zaangażowania pracowników, firma zda sobie sprawę, że jej pracownicy wykazują oznaki zbliżającej się rezygnacji z pracy. Stopniowo pracownicy ci stają się coraz mniej zaangażowani, ponieważ spędzają mniej czasu na interakcji ze współpracownikami, a nawet mniej czasu na życiu towarzyskim i aktywności poza pracą. Jeśli menadżerowie będą świadomi rosnącego braku zaangażowania swoich pracowników na przestrzeni wielu miesięcy, będą mogli podjąć kroki w celu stworzenia bardziej angażującego środowiska pracy i zwiększenia lojalności pracowników.
 

Co naprawdę angażuje Twoich pracowników?

Pracownicy nie tylko chcą czuć się doceniani w pracy, ale również chcą pracy, która spełnia ich osobisty etos. Ankieta zaangażowania pracowników jest idealnym narzędziem do określenia, czy Twoi pracownicy czują, że zarówno oni, jak i ich praca są ważni. Dzisiejsi pracownicy muszą mieć poczucie, że wykonują sensowną pracę, ale chcą również prowadzić bardziej sensowne życie poza pracą. Typowa ankieta zaangażowania pracowników może skutecznie mierzyć wskaźniki używane do pomiaru zaangażowania pracowników, ale również skupiać się wystarczająco na tym, co jest naprawdę ważne dla naszych pracowników.

Wydaje się, że właściciele firm i menedżerowie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, co ich pracownicy wiedzieli od zawsze: silna, pozytywna i zaangażowana siła robocza jest najlepszym atutem każdej firmy. Warto przeprowadzać angażujące ankiety, aby mieć świadomość tego, jak bardzo pracownicy są zaangażowani w życie firmy. Z pewnością pozytywnie wpłynie to na działania podejmowane w organizacji, zwiększy wydajność oraz lojalność pracowników.

Jak zwiększyć poziom satysfakcji pacjentów?

Wysoka jakość opieki medycznej oraz sprawnie przeprowadzone procesy leczenia są kluczowe dla satysfakcji pacjentów i stanowią ważne kryteria oceny placówek medycznych. Poprzez przeprowadzenie wyspecjalizowanych badań ankietowych wśród pacjentów, można uzyskać cenne informacje dotyczące jakości opieki medycznej. Takie badania pozwalają placówkom medycznym na identyfikację obszarów, które wymagają zmian oraz obszarów, w których działa się wzorcowo. Dzięki temu pacjenci mogą dowiedzieć się, które placówki spełniają najwyższe standardy opieki nad chorymi oraz w trakcie realizacji procedur medycznych.

Co powinno być zawarte w badaniach satysfakcji pacjentów?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z dnia 28.10.2015 r. dotyczących standardów akredytacyjnych dla placówek medycznych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne, badania satysfakcji pacjentów muszą spełniać kryterium reprezentatywności, które obejmuje wykonanie badania w ciągu kilku tygodni po hospitalizacji oraz przeprowadzenie go przez niezależny od placówki medycznej, zewnętrzny ośrodek badawczy (Dz. U. z dnia 29.10.2015 r., poz. 67).

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® prowadzi badania satysfakcji pacjentów we wszystkich obszarach opieki medycznej oferowanej przez placówki. Obszar ten jest wybierany zgodnie z preferencjami danego podmiotu. Dane są zbierane za pomocą techniki CATI czy CAWI, z wykorzystaniem ankiet zbierane są dane na temat różnych aspektów opieki medycznej, takich jak:

 • Proces kwalifikowania do zabiegów i szczegółowego informowania pacjenta o rodzaju planowanego zabiegu oraz sposobu przygotowania się do niego; udzielania informacji na temat alternatywnych metod terapii i związanego z nimi ryzyka.
 • Proces diagnostyki, czyli przeprowadzanie badań, takich jak rentgen, tomografia komputerowa i morfologia, oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony podczas badań.
 • Wykonywanie zabiegów medycznych i stosowania znieczuleń.
 • Opieka personelu medycznego, w tym stała obecność prowadzącego lekarza podczas leczenia oraz reagowanie na ból lub zalecenia dotyczące leczenia po wypisie pacjenta z placówki medycznej.
 • Umiejętności personelu medycznego w zakresie opieki nad pacjentami i postępowania z bliskimi osobami chorego.
 • Jakość obsługi pacjenta obejmuje zapewnienie odpowiedniej organizacji wizyt oraz sprawnej obsługi strony internetowej i rejestrowania placówki. Ważna jest także jakość posiłków serwowanych w placówce medycznej oraz bezpieczeństwo rzeczy osobistych pacjentów, a także utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których przebywają chorzy.
 • Czy personel medyczny zapewnia zaspokojenie potrzeb pacjentów, co oznacza przede wszystkim informowanie chorych o ich prawach i obowiązkach oraz szanowanie ich prywatności i intymności.
 • Czy personel udziela pełnych i rzetelnych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta oraz ryzyka związanego z planowanymi zabiegami i operacjami.
 • Czy personel medyczny umożliwia pacjentom kontakt z bliskimi i zapewnia możliwość opieki przez osoby z ich otoczenia. Wymienione potrzeby obejmują również informowanie pacjentów o całkowitych kosztach leczenia i opieki.

Jakie korzyści przynoszą badania satysfakcji pacjentów?

Udoskonalenie standardów opieki w gabinecie lekarskim oraz dopasowanie procedur medycznych do wymogów europejskich skutkuje zwiększeniem renomy placówki na konkurencyjnym rynku medycznym. System opieki nad pacjentem, oparty na wynikach badania ich zadowolenia, poprawia jakość pracy personelu medycznego. Wyraźnie sformułowane procedury, które są znane każdemu pracownikowi medycznemu, ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków w gabinecie, podczas opieki nad pacjentem czy organizacji zabiegów medycznych. Skuteczne i efektywne działania na rzecz zwiększenia zadowolenia pacjentów przyczyniają się również do procesu ich powrotu do zdrowia. Usatysfakcjonowany pacjent, będzie chętniej współpracował z personelem medycznym w trakcie prowadzenia leczenia.

 

Badanie poziomu zadowolenia pacjentów jest kluczowym elementem rozwoju placówki medycznej. Aby wprowadzić skuteczne zmiany i korzyści, niezbędne jest wykorzystanie sprawdzonych narzędzi i metod badawczych. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, specjalizuje się w badaniach satysfakcji pacjentów, dysponuje zespołem doświadczonych profesjonalistów, którzy zdobyli wiedzę i umiejętności podczas pracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. W kadrze Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajdziesz ekspertów z różnych dziedzin, takich jak:

 • Finanse i ekonomia,
 • IT,
 • Marketing,
 • Statystyka i matematyka stosowana,
 • Nauki społeczne.

 

Regularne przeprowadzanie badań satysfakcji pacjentów może pomóc w ocenie skuteczności działań podejmowanych przez placówki medyczne na rzecz poprawy zadowolenia pacjentów i pozwolić na wdrożenie odpowiednich środków korygujących, które wpłyną na poprawę obecnej sytuacji. Wnioski z raportów badawczych przygotowanych przez ekspertów z Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®  pomogą we wprowadzeniu skutecznych zmian, które przyczynią się do podniesienia poziomu zadowolenia pacjentów z usług medycznych na bardzo wysoki poziom.

Badanie opinii w branży medycznej

Dla specjalistów z branży medycznej, opinie pacjentów stanowią kluczową kwestię. Właściwe badania pozwolą na wprowadzenie skutecznych działań marketingowych, zwiększenie rozpoznawalności, jak również na ulepszanie strategii biznesowych. Regularne przeprowadzanie badań ankietowych pozwala na bieżąco monitorować wpływ wprowadzanych zmian oraz oceniać skuteczność działań podejmowanych w ramach rozwoju placówki medycznej. Przykładowo, badania te mogą dotyczyć:

 • Przyzwyczajeń pacjentów w zakresie leczenia,
 • Realizacji zaleceń medycznych przez pacjentów,
 • Segmentacji pacjentów,
 • Zwyczajów zakupowych pacjentów w kontekście produktów medycznych,
 • Opinii dotyczącej produktów oraz ich opakowań przez pacjentów,
 • Popularności suplementów i innych produktów leczniczych wśród pacjentów,
 • Potencjału marketingowego produktów medycznych,
 • Wskazywania barier w stosowaniu konkretnych marek leków przez pacjentów.

 

Możliwość pozyskiwania wartościowych danych bezpośrednio od konsumentów jest dostępna poprzez przeprowadzenie badań ankietowych pacjentów za pośrednictwem panelu konsumenckiego — Badanie Opinii.pl. Panel umożliwia dostęp do tysięcy pacjentów o zróżnicowanej demografii i psychologii, co pozwala na szybką i rzetelną ankietyzację oraz przygotowanie kompleksowego raportu statystycznego z zebranych wyników. Koszty prowadzenia badań są konkurencyjne.

 

Drugim rozwiązaniem pozwalającym na samodzielne przeprowadzenie badań opinii klientów jest autorska aplikacja SurvGo™. Pozwala ona na stworzenie rozbudowanego kwestionariusza ankietowego z badaniem wskaźnika NPS oraz wykorzystanie modułów do gromadzenia danych, analizy i raportowania oraz zarządzania badaniem. Dzięki temu każdy podmiot może przeprowadzić profesjonalne badania opinii klientów i pacjentów dotyczące oferowanych produktów i usług.

 

Skorzystaj z autorskich rozwiązań zespołu BioStat®, którzy realizują swoje zadania z zaangażowaniem i pasją!

Copyright © Medical-Market-Research
English