Tag: badanie satysfakcji pacjentów

Badanie satysfakcji pacjentów

Dla cenionego na rynku medycznym podmiotu (i stałego Klienta firmy, zlecającego cyklicznie badania marketingowe oraz badania epidemiologiczne), zrealizowaliśmy badania satysfakcji pacjentów, wpisujących się w katalog naszych usług z zakresu Medical Market Research.

 

Stan faktyczny:

Badanie realizowane było w związku z ubieganiem się Klienta o akredytację, która uprawniałaby go do obniżenia sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego. Uzyskanie certyfikatu tego typu wymaga realizacji cyklicznych badań w zakresie odpowiadającym obowiązującym standardom i ukierunkowanym na poprawę jakości świadczonych przez placówkę usług. Zgodnie z zaleceniami badania te powinny być przeprowadzone przez uprawniony  tym zakresie podmiot zewnętrzny.

 

Cel badania:

Cel badania stanowiło określenie poziomu satysfakcji hospitalizowanych w placówce pacjentów — wiedzę tę Klient usiłował pozyskać celem doskonalenia jakości świadczonych usług oraz skutecznego przejścia przez ww. procedurę akredytacyjną.

 

Realizacja badania:

 • ankieta satysfakcji pacjenta zaprojektowana została zgodnie ze specyfiką placówki medycznej — ujęte  w niej bloki tematyczne odnosiły się do responsywności personelu medycznego na psychologiczne potrzeby pacjenta, oceny konsumenckiej jakości opieki, oceny skuteczności leczenia (w tym — leczenia bólu) oraz oceny satysfakcji pacjenta;
 • ankietyzacja nastąpiła z wykorzystaniem techniki CATI (wywiady telefoniczne z pacjentami wypisanymi) na reprezentatywnej próbie badawczej, a także ankiet papierowych (PAPI) rozdysponowanych na terenie placówki oraz dostępnych na stronie placówki ankiet online (CAWI) - PAPI i CAWI dedykowano pacjentom obecnych;
 • w toku badania Klient uzyskał dostęp do elektronicznej aplikacji, posiadającej moduł statystyk i raportów, moduł przeglądu odpowiedzi.

 

Efekty końcowe:

Badanie pozwoliło uzyskać opinie pacjentów placówki Klienta — zdobyta wiedza pomogła usprawnić jakość obsługi i udzielanych świadczeń oraz wspomogła placówkę w uzyskaniu przedmiotowej akredytacji, wydanej zgodnie ze standardami określonymi w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie standardów akredytacyjnych.

Badanie satysfakcji pacjentów centrum medycznego

Wstępne założenia:

Dla naszego klienta będącego jednym z najbardziej uznanych Centrów Medycznych w Polsce zrealizowaliśmy badanie satysfakcji pacjentów, mające za zadanie określenie poziomu jakości obsługi, zadowolenia z warunków pobytu, bezpieczeństwa opieki, a także dostępnej infrastruktury. Badaniu zostało również poddane przestrzeganie formalnych procedur i kompletność przekazywanych informacji związanych z przeprowadzonymi zabiegami medycznymi. Ważny aspekt w przeprowadzonym badaniu klienta pełniła kwestia oceny realizacji procedur związanych ze skutecznym leczeniem bólu. Ocena konsumenckiej jakości opieki oraz satysfakcji z odgrywają kluczową rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Wszystko to, będąc kołem zamachowym w rozwoju każdego przedsiębiorstwa medycznego. Badania najłatwiej przeprowadzić za pośrednictwem ankiety

 

Realizacja:

W realizowanym badaniu zebrane dane zostały porównane z danymi uzyskanymi z konkurencyjnych podmiotów medycznych. Następnie dokonano analizy porównawczej poziomu satysfakcji pacjentów w różnych placówkach medycznych. Stanowiło to punkt wyjściowy do dalszego analizowania danych, w celu optymalizacji strategii zapewnienia satysfakcjonującego poziomu jakości obsługi pacjentów. W tym celu zastosowaną metodę CATI. Technika badań telefonicznych CATI sprawdza się w różnorodnych projektach, od badań marketingowych, przez badania rynku i opinii, omnibusy, aż po badania ewaluacyjne. Ponadto absorbuje mniejsze środki niż tradycyjne ankiety papierowe (PAPI) i ankiety wspomagane komputerowo (CAPI). Ponadto absorbuje mniejsze środki niż tradycyjne ankiety papierowe (PAPI) i ankiety wspomagane komputerowo (CAPI). Dzięki jej wykorzystaniu istnieje większe prawdopodobieństwo udzielenia przez respondenta odpowiedzi niż ma to miejsce w przypadku badań CAWI. 

 

Rezultaty:

Przeprowadzone badanie satysfakcji pacjentów pozwoliło zdiagnozować następujące rezultaty badawcze:

 • Pacjenci bardzo wysoko ocenili niekrępujące warunki pobytu w placówce. Wynik był zdecydowanie wyższy niż odsetek odpowiedzi udzielony w konkurencyjnych placówkach medycznych;
 • Zdiagnozowano ból u co czwartego pacjenta placówki, częściej w niej zastosowano leczenie bólu niż w konkurencyjnych placówkach medycznych. Wartym uwagi jest również fakt, że w Centrum Medycznym naszego klienta, zdecydowanie częściej zalecano dalsze leczenie bólu po zakończonym pobycie w placówce medycznej niż w konkurencyjnych podmiotach;
 • O 5,1% punktur procentowych rzadziej pacjencie badanego Centrum Medycznego wskazywali, że organizacja wizyt i przyjęć w placówce jest sprawna i nie wymaga dłuższego oczekiwania.

Synteza otrzymanych wyników pozwoliła określić obszary działalności, które należy udoskonalić, a które są realizowane na satysfakcjonującym poziomie dla pacjentów Centrum Medycznego. Dzięki realizacji badania nasz partner biznesowy zyskał możliwość wdrożenia działań w zakresie usprawnienia organizacji obsługi pacjentów. Co z zapewnieniem już wysokiego poziomu komfortu i metodyki leczenia bólu, stanowi atut prowadzonej działalności na tle konkurencyjnych placówek medycznych.

Jak zwiększyć poziom satysfakcji pacjentów?

Wysoka jakość opieki medycznej oraz sprawnie przeprowadzone procesy leczenia są kluczowe dla satysfakcji pacjentów i stanowią ważne kryteria oceny placówek medycznych. Poprzez przeprowadzenie wyspecjalizowanych badań ankietowych wśród pacjentów, można uzyskać cenne informacje dotyczące jakości opieki medycznej. Takie badania pozwalają placówkom medycznym na identyfikację obszarów, które wymagają zmian oraz obszarów, w których działa się wzorcowo. Dzięki temu pacjenci mogą dowiedzieć się, które placówki spełniają najwyższe standardy opieki nad chorymi oraz w trakcie realizacji procedur medycznych.

Co powinno być zawarte w badaniach satysfakcji pacjentów?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z dnia 28.10.2015 r. dotyczących standardów akredytacyjnych dla placówek medycznych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne, badania satysfakcji pacjentów muszą spełniać kryterium reprezentatywności, które obejmuje wykonanie badania w ciągu kilku tygodni po hospitalizacji oraz przeprowadzenie go przez niezależny od placówki medycznej, zewnętrzny ośrodek badawczy (Dz. U. z dnia 29.10.2015 r., poz. 67).

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® prowadzi badania satysfakcji pacjentów we wszystkich obszarach opieki medycznej oferowanej przez placówki. Obszar ten jest wybierany zgodnie z preferencjami danego podmiotu. Dane są zbierane za pomocą techniki CATI czy CAWI, z wykorzystaniem ankiet zbierane są dane na temat różnych aspektów opieki medycznej, takich jak:

 • Proces kwalifikowania do zabiegów i szczegółowego informowania pacjenta o rodzaju planowanego zabiegu oraz sposobu przygotowania się do niego; udzielania informacji na temat alternatywnych metod terapii i związanego z nimi ryzyka.
 • Proces diagnostyki, czyli przeprowadzanie badań, takich jak rentgen, tomografia komputerowa i morfologia, oraz zapewnienie odpowiedniej ochrony podczas badań.
 • Wykonywanie zabiegów medycznych i stosowania znieczuleń.
 • Opieka personelu medycznego, w tym stała obecność prowadzącego lekarza podczas leczenia oraz reagowanie na ból lub zalecenia dotyczące leczenia po wypisie pacjenta z placówki medycznej.
 • Umiejętności personelu medycznego w zakresie opieki nad pacjentami i postępowania z bliskimi osobami chorego.
 • Jakość obsługi pacjenta obejmuje zapewnienie odpowiedniej organizacji wizyt oraz sprawnej obsługi strony internetowej i rejestrowania placówki. Ważna jest także jakość posiłków serwowanych w placówce medycznej oraz bezpieczeństwo rzeczy osobistych pacjentów, a także utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których przebywają chorzy.
 • Czy personel medyczny zapewnia zaspokojenie potrzeb pacjentów, co oznacza przede wszystkim informowanie chorych o ich prawach i obowiązkach oraz szanowanie ich prywatności i intymności.
 • Czy personel udziela pełnych i rzetelnych informacji na temat stanu zdrowia pacjenta oraz ryzyka związanego z planowanymi zabiegami i operacjami.
 • Czy personel medyczny umożliwia pacjentom kontakt z bliskimi i zapewnia możliwość opieki przez osoby z ich otoczenia. Wymienione potrzeby obejmują również informowanie pacjentów o całkowitych kosztach leczenia i opieki.

Jakie korzyści przynoszą badania satysfakcji pacjentów?

Udoskonalenie standardów opieki w gabinecie lekarskim oraz dopasowanie procedur medycznych do wymogów europejskich skutkuje zwiększeniem renomy placówki na konkurencyjnym rynku medycznym. System opieki nad pacjentem, oparty na wynikach badania ich zadowolenia, poprawia jakość pracy personelu medycznego. Wyraźnie sformułowane procedury, które są znane każdemu pracownikowi medycznemu, ułatwiają wykonywanie codziennych obowiązków w gabinecie, podczas opieki nad pacjentem czy organizacji zabiegów medycznych. Skuteczne i efektywne działania na rzecz zwiększenia zadowolenia pacjentów przyczyniają się również do procesu ich powrotu do zdrowia. Usatysfakcjonowany pacjent, będzie chętniej współpracował z personelem medycznym w trakcie prowadzenia leczenia.

 

Badanie poziomu zadowolenia pacjentów jest kluczowym elementem rozwoju placówki medycznej. Aby wprowadzić skuteczne zmiany i korzyści, niezbędne jest wykorzystanie sprawdzonych narzędzi i metod badawczych. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, specjalizuje się w badaniach satysfakcji pacjentów, dysponuje zespołem doświadczonych profesjonalistów, którzy zdobyli wiedzę i umiejętności podczas pracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. W kadrze Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajdziesz ekspertów z różnych dziedzin, takich jak:

 • Finanse i ekonomia,
 • IT,
 • Marketing,
 • Statystyka i matematyka stosowana,
 • Nauki społeczne.

 

Regularne przeprowadzanie badań satysfakcji pacjentów może pomóc w ocenie skuteczności działań podejmowanych przez placówki medyczne na rzecz poprawy zadowolenia pacjentów i pozwolić na wdrożenie odpowiednich środków korygujących, które wpłyną na poprawę obecnej sytuacji. Wnioski z raportów badawczych przygotowanych przez ekspertów z Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®  pomogą we wprowadzeniu skutecznych zmian, które przyczynią się do podniesienia poziomu zadowolenia pacjentów z usług medycznych na bardzo wysoki poziom.

Badanie opinii w branży medycznej

Dla specjalistów z branży medycznej, opinie pacjentów stanowią kluczową kwestię. Właściwe badania pozwolą na wprowadzenie skutecznych działań marketingowych, zwiększenie rozpoznawalności, jak również na ulepszanie strategii biznesowych. Regularne przeprowadzanie badań ankietowych pozwala na bieżąco monitorować wpływ wprowadzanych zmian oraz oceniać skuteczność działań podejmowanych w ramach rozwoju placówki medycznej. Przykładowo, badania te mogą dotyczyć:

 • Przyzwyczajeń pacjentów w zakresie leczenia,
 • Realizacji zaleceń medycznych przez pacjentów,
 • Segmentacji pacjentów,
 • Zwyczajów zakupowych pacjentów w kontekście produktów medycznych,
 • Opinii dotyczącej produktów oraz ich opakowań przez pacjentów,
 • Popularności suplementów i innych produktów leczniczych wśród pacjentów,
 • Potencjału marketingowego produktów medycznych,
 • Wskazywania barier w stosowaniu konkretnych marek leków przez pacjentów.

 

Możliwość pozyskiwania wartościowych danych bezpośrednio od konsumentów jest dostępna poprzez przeprowadzenie badań ankietowych pacjentów za pośrednictwem panelu konsumenckiego — Badanie Opinii.pl. Panel umożliwia dostęp do tysięcy pacjentów o zróżnicowanej demografii i psychologii, co pozwala na szybką i rzetelną ankietyzację oraz przygotowanie kompleksowego raportu statystycznego z zebranych wyników. Koszty prowadzenia badań są konkurencyjne.

 

Drugim rozwiązaniem pozwalającym na samodzielne przeprowadzenie badań opinii klientów jest autorska aplikacja SurvGo™. Pozwala ona na stworzenie rozbudowanego kwestionariusza ankietowego z badaniem wskaźnika NPS oraz wykorzystanie modułów do gromadzenia danych, analizy i raportowania oraz zarządzania badaniem. Dzięki temu każdy podmiot może przeprowadzić profesjonalne badania opinii klientów i pacjentów dotyczące oferowanych produktów i usług.

 

Skorzystaj z autorskich rozwiązań zespołu BioStat®, którzy realizują swoje zadania z zaangażowaniem i pasją!

Copyright © Medical-Market-Research
English