Tag: desk research

Badanie dotyczące analizy rynku psychiatrycznego

Wstępne założenia:

Dla naszego klienta będącego liderem stacjonarnej opieki długoterminowej zrealizowaliśmy badanie analizy rynku psychiatrycznego w Polsce, w ramach oferowanych badań rynku medycznego. Za cel w badaniu przyjęto określenie perspektyw rozwoju rynku psychiatrycznego w okresie najbliższych 10 lat. Skoncentrowaliśmy swoje wysiłki w kierunku rozpoznania potencjalnych barier rozwoju, jak i czynników decydujących o jego przyspieszeniu. Naszym dodatkowym założeniem było określenie wartych do naśladowania rozwiązań w zakresie psychiatrycznej opieki długoterminowej.

 

Realizacja:

W realizowanym badaniu rynku medycznego oparliśmy swoje działa na metodzie Desk Research. Do głównych źródeł badawczych należały:

 • Raporty z dotychczas zrealizowanych badań rynkowych we wskazanym segmencie;
 • Treści zawarte w branżowych publikacjach;
 • Dane z rejestrów medycznych;
 • Finansowanie leczenia psychiatrycznego ze środków NFZ, uwzględniając poszczególne podmioty medyczne i jednostki chorobowe;
 • Dane statystyczne ośrodków medycznych z zakresu prowadzonych terapii;
 • Ogólnodostępne dane publiczne: Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Bieżące przepisy prawa mogące wpływać na rozwój rynku psychiatrycznego;
 • Analizę rynku lecznictwa psychiatrycznego w ramach usług komercyjnych;
 • Epidemiologię chorób psychicznych i samobójstw w Polsce;
 • Warunki pobytu i oferowanej infrastruktury w państwowych placówkach psychiatrycznych;
 • Strukturę lecznictwa psychiatrycznego w Polsce.

 

Rezultaty:

Przeprowadzone badanie pozwoliło osiągnąć zakładane cele badawcze. Na podstawie danych można było stwierdzić, że perspektywy rozwoju rynku są optymistyczne na następne lata. Rozwój branży psychiatrycznej w najbliższych latach nie powinien być zaburzony. Podczas analizy danych, zaobserwowano w szczególności m.in.:

 • Występowanie grupy 4,5 mln nieleczonych mieszkańców Polski z zaburzeniami psychicznymi poza systemem państwowego lecznictwa psychiatrycznego;
 • Niewystarczający wzrost nakładów na publiczną opiekę psychiatryczną, skutkujący małą liczbą ośrodków specjalistycznych;
 • Niska wycena świadczeń psychiatrycznych. Zwłaszcza w zakresie zakładów psychiatrycznych o profilu pielęgnacyjno – opiekuńczym oraz opiekuńczo – leczniczym;
 • Nierównomiernie rozłożona sieć specjalistycznych zakładów psychiatrycznych względem epidemiologii zaburzeń psychicznych;
 • Brak prywatnych ośrodków psychiatrycznych specjalizujących się w leczeniu chorób psychicznych. Podczas prowadzonego badania rynku medycznego, placówki prywatne w ramach obszaru swojej działalności skupiały się na leczeniu uzależnień, w szczególności o podłożu alkoholowym.

Zrealizowanie badanie rynku psychiatrycznego umożliwiło określenie kierunków rozwoju dla naszego partnera, w zakresie opracowania oferty sektora psychiatrycznej opieki długoterminowej oraz ambulatoryjnej. Przeprowadzona synteza otrzymanych wyników wskazała duże potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci, jak i dla poszczególnych jednostek chorobowych wśród osób dorosłych. Ocena warunków pobytu w placówkach opieki psychiatrycznej oraz dostępnej w nich infrastruktury pozwoliła określić obecną na rynku konkurencję, oraz doprecyzować strategię rozwoju na rynku.

Poznaj ofertę naszej firmy w zakresie analizy rynku medycznego.

Badanie dotyczące analizy rynku kardiologii

Wstępne założenia:

Dla naszego klienta będącego światowym liderem rynku farmaceutycznego, działającego na 5 kontynentach, przeprowadziliśmy badanie rynku medycznego — kardiologii, celem wdrożenia innowacyjnego produktu medycznego. Naszym zadaniem było określenie możliwego scenariusza rozwoju rynku kardiologii w Polsce na podstawie analizy danych epidemiologicznych

 

Realizacja:

Nasze badanie oparliśmy o analizę Desk Research oraz analizę konkurencji. Prowadzone badanie objęło swoim obszarem m.in.:

 • Liczbę i charakterystykę poradni i szpitali kardiologicznych w Polsce;
 • Charakterystykę świadczeń kardiologicznych, również w ujęciu na usługi komercyjne;
 • Usługi telemedyczne;
 • Czas oczekiwania na poradę specjalistyczną w ramach zakontraktowań NFZ;
 • Strukturę oraz prognozy demograficzne ludności;
 • Epidemiologię występowania chorób serca;
 • Hospitalizacje i zgony związane z chorobami serca;
 • Prognozy związane z występowaniem zaburzeń kardiologicznych;
 • Rynek prywatnych usług medycznych.

 

Rezultaty:

Przeprowadzone badanie oraz synteza otrzymanych wyników, pozwoliła stwierdzić, że:

 • Prognozowane starzenie się społeczeństwa, spowoduje zwiększenie liczby występowania chorób układu krążenia;
 • Prognozuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat niewydolność serca będzie najczęstszą występującą chorobą układu krążenia. W konsekwencji utrudniając dostęp do lekarza specjalisty;
 • Istotnym czynnikiem wpływającym na potencjał rynku jest długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty kardiologa, mała liczba lekarzy, a także niewystarczające finansowanie publicznych usług medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Zmiany w strukturze ludności spowodują zwiększenie zapotrzebowania na procedury o co najmniej 20,0%;
 • Związku z ograniczonymi środkami Narodowego Funduszu Zdrowia i niewystarczającą liczbą rehabilitantów, tylko 1 na 22 pacjentów korzysta z rehabilitacji kardiologicznej;
 • Czas oczekiwania na wizytę u lekarza kardiologa przekraczający często rok wymusza na pacjentach konieczność korzystania z prywatnych usług medycznych;
 • Długie czasy oczekiwania na wizytę u kardiologa w województwach najbardziej zaludnionych, świadczą o nie wystarczającym dostępie do kardiologa w województwach najbardziej rozwiniętych. Wpływ na długi czas oczekiwania na wizytę u kardiologa mają w wielu przypadkach zawarte umowy z NFZ, których wartość jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb ludności;
 • Ze względu na prognozy ludności należy liczyć się w niedalekiej przyszłości z gwałtownym starzeniem się społeczeństwa;
 • Niewydolność serca była główną przyczyną kardiologiczną wśród zgonów. Należy również podkreślić wzrost liczby niewydolności serca o ponad 25% w okresie badanych lat;
 • Największą liczbę zgonów kariologicznych na liczbę mieszkańców odnotowano w województwach śląskim, mazowieckim i dolnośląskim;
 • Wzrost zapotrzebowania na procedury w leczeniu kardiologicznym na lata 2025 – 2030 prognozuje się w szczególności w województwach mazowieckim, śląskim, wielkopolskim oraz małopolskim.

Przeprowadzone badanie pozwoliło na podstawie uzyskanych wyników dostosować plan naszego klienta w zakresie wdrożenia nowego produktu oraz określić strategię rozwoju na najbliższe lata.

Ofertę naszej firmy w zakresie analizy rynku medycznego można znaleźć tutaj.

Copyright © Medical-Market-Research
English