Badanie dotyczące analizy rynku psychiatrycznego

Wstępne założenia:

Dla naszego klienta będącego liderem stacjonarnej opieki długoterminowej zrealizowaliśmy badanie analizy rynku psychiatrycznego w Polsce, w ramach oferowanych badań rynku medycznego. Za cel w badaniu przyjęto określenie perspektyw rozwoju rynku psychiatrycznego w okresie najbliższych 10 lat. Skoncentrowaliśmy swoje wysiłki w kierunku rozpoznania potencjalnych barier rozwoju, jak i czynników decydujących o jego przyspieszeniu. Naszym dodatkowym założeniem było określenie wartych do naśladowania rozwiązań w zakresie psychiatrycznej opieki długoterminowej.

 

Realizacja:

W realizowanym badaniu rynku medycznego oparliśmy swoje działa na metodzie Desk Research. Do głównych źródeł badawczych należały:

 • Raporty z dotychczas zrealizowanych badań rynkowych we wskazanym segmencie;
 • Treści zawarte w branżowych publikacjach;
 • Dane z rejestrów medycznych;
 • Finansowanie leczenia psychiatrycznego ze środków NFZ, uwzględniając poszczególne podmioty medyczne i jednostki chorobowe;
 • Dane statystyczne ośrodków medycznych z zakresu prowadzonych terapii;
 • Ogólnodostępne dane publiczne: Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • Bieżące przepisy prawa mogące wpływać na rozwój rynku psychiatrycznego;
 • Analizę rynku lecznictwa psychiatrycznego w ramach usług komercyjnych;
 • Epidemiologię chorób psychicznych i samobójstw w Polsce;
 • Warunki pobytu i oferowanej infrastruktury w państwowych placówkach psychiatrycznych;
 • Strukturę lecznictwa psychiatrycznego w Polsce.

 

Rezultaty:

Przeprowadzone badanie pozwoliło osiągnąć zakładane cele badawcze. Na podstawie danych można było stwierdzić, że perspektywy rozwoju rynku są optymistyczne na następne lata. Rozwój branży psychiatrycznej w najbliższych latach nie powinien być zaburzony. Podczas analizy danych, zaobserwowano w szczególności m.in.:

 • Występowanie grupy 4,5 mln nieleczonych mieszkańców Polski z zaburzeniami psychicznymi poza systemem państwowego lecznictwa psychiatrycznego;
 • Niewystarczający wzrost nakładów na publiczną opiekę psychiatryczną, skutkujący małą liczbą ośrodków specjalistycznych;
 • Niska wycena świadczeń psychiatrycznych. Zwłaszcza w zakresie zakładów psychiatrycznych o profilu pielęgnacyjno – opiekuńczym oraz opiekuńczo – leczniczym;
 • Nierównomiernie rozłożona sieć specjalistycznych zakładów psychiatrycznych względem epidemiologii zaburzeń psychicznych;
 • Brak prywatnych ośrodków psychiatrycznych specjalizujących się w leczeniu chorób psychicznych. Podczas prowadzonego badania rynku medycznego, placówki prywatne w ramach obszaru swojej działalności skupiały się na leczeniu uzależnień, w szczególności o podłożu alkoholowym.

Zrealizowanie badanie rynku psychiatrycznego umożliwiło określenie kierunków rozwoju dla naszego partnera, w zakresie opracowania oferty sektora psychiatrycznej opieki długoterminowej oraz ambulatoryjnej. Przeprowadzona synteza otrzymanych wyników wskazała duże potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci, jak i dla poszczególnych jednostek chorobowych wśród osób dorosłych. Ocena warunków pobytu w placówkach opieki psychiatrycznej oraz dostępnej w nich infrastruktury pozwoliła określić obecną na rynku konkurencję, oraz doprecyzować strategię rozwoju na rynku.

Poznaj ofertę naszej firmy w zakresie analizy rynku medycznego.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są korzyści wynikające z przeprowadzenia badania dotyczącego analizy rynku psychiatrycznego?

Korzyści wynikające z przeprowadzenia badania dotyczącego analizy rynku psychiatrycznego, to uzyskanie informacji o obecnym stanie rynku psychiatrycznego, zidentyfikowanie trendów i kierunków rozwoju, a także lepsze zrozumienie potrzeb pacjentów i lekarzy. Wszystkie te informacje mogą pomóc firmom w podejmowaniu decyzji biznesowych, takich jak wprowadzanie nowych produktów i usług, rozwijanie strategii marketingowych i zwiększanie zysków.
 

Jakie metody są stosowane w badaniu dotyczącym analizy rynku psychiatrycznego?

Metody badawcze, które mogą być stosowane w badaniu dotyczącym analizy rynku psychiatrycznego, obejmują:

 • Badania ankietowe,
 • Wywiady kwalifikacyjne,
 • Badania terenowe,
 • Analizę danych zastanych,
 • Prognozy trendów rynkowych.
   
Co w praktyce oznacza analiza Desk Research.?

Analiza Desk Research to analiza danych sekundarnych, czyli informacji dostępnych publicznie, takich jak raporty, artykuły, dane rynkowe inne materiały badawcze. W praktyce analiza Desk Research może być użyta do zrozumienia trendów rynkowych, identyfikacji konkurencji, ustalenia potrzeb klientów i oceny wrażliwości rynku na określone czynniki. Jest ona pomocna w podejmowaniu decyzji biznesowych i planowaniu strategii.

Copyright © Medical-Market-Research
English