Healthcare Market Research - marketing w służbie zdrowia

badania rynku

Działalność marketingowa kojarzona jest na ogół z promowaniem dóbr i usług celem maksymalizacji sprzedaży i pozyskania możliwie największego zysku. Jak pokazują badania marketingowe, rola promocji podejmowanych działań odgrywa jednak niemniejszą, stale rosnącą, rolę także w obszarze rynku medycznego, mimo iż nadrzędnym celem jego podmiotów stanowi nie  osiąganie zysku, a efektywna służba na rzecz pacjenta. Stąd wyłania się ważne spostrzeżenie, iż…

 

… rynek medyczny to nie tylko badania epidemiologiczne

Główne zadanie ww. Healthcare Marketingu stanowi wspieranie swoistej rynkowej sprzedaż usług medycznych - ponieważ zaś sprzedaż ta wymaga wspieranie odmiennego od stosowanego powszechnie w działalności promocyjnej typowej dla podmiotów ukierunkowanych na zysk, uznać można, że planowanie i realizacja działań marketingowych w jednostkach rynku medycznego nabiera szczególnego wymiaru i znaczenia.

 

Zwłaszcza że działania te niemniej skutecznie - tj. jak w przypadku jednostek każdego innego rynku - sprzyjać winny komunikacji  z potencjalnymi nabywcami, informowaniu pacjentów (konsumentów) o świadczonych usługach oraz tworzenia korzystnego wizerunku placówki. Wśród kluczowych trendów prognozowanych na najbliższy czas w zakresie marketingu opieki zdrowotnej wylicza się w szczególności:

 

  • poszukiwanie tożsamości placówki - budowanie korzystnego wizerunku marki,
  • orientację na jakość świadczonych usług i satysfakcję pacjenta,
  • realizacja badań rynku (Medicial Market Research i Pharma Market Research) celem kreowania optymalnych strategii działań promocyjnych.

 

Co istotne, tak jak umiejętnie zrealizowane badania marketingowe rynku (Market Research) wspierają biznesowe działania promocyjne tak badania rynku medycznego (Healthcare Market Research) pozwalają kształtować marketing podmiotów medycznych zaś badania rynku aptecznego (Pharmaceutical Market Research) - badania takie wpisują się nie tylko w ww. trendy, ale również pozwalają na realizację innych ujętych w nich kierunków działań.

 

Badania marketingowe w służbie zdrowia

Ponieważ orientacji marketingowej w służbie zdrowia upatruje się na ogół w nastawieniu działalności placówek na potrzeby pacjentów oraz usprawnieniu relacji personel medyczny/lekarz - pacjent, badania marketingowe na potrzeby podmiotów służby zdrowia ukierunkowane są zazwyczaj na:

 

  • rozpoznanie kluczowej konkurencji placówki,
  • określenie wizerunku danego podmiotu i jej produktów (pomagają w tym m.in. badania świadomości marek leków),
  • zdefiniowanie potrzeb i satysfakcji pacjentów (przydatne są w tym zakresie m.in. badania opinii pacjentów czy badania leków, określające ich skuteczność czy atrakcyjność).

 

Jednocześnie warto mieć na uwadze, iż przy pozyskiwaniu danych w ww. zakresie nieoceniona okazuje się także szeroko pojęta statystyka medyczna - realizowane  w jej toku analizy pozwalają zinterpretować materiał badawczy pozyskany w toku Healthcare Medical Research oraz wyciągnięcie wiarygodnych wniosków na temat znajomości i wartości marki, przepływu pacjentów do konkurencji czy segmentacja konsumentów (np. nabywców leków) pod kątem ich cech demograficzno-społecznych i psychograficznych, która pozwoli dostosować usługi do potrzeb konkretnej grupy docelowej.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak w skrócie przebiega proces badania?

Eksperci w 1 kolejności przystępują do przygotowania metodologi badawczej — ustalają cele, wybierają odpowiednie techniki oraz narzędzia. Następnie przystępują do przeprowadzenia badania i zbierania danych — rekrutują respondentów oraz przygotowują dane do analizy. Później zajmują się analizą materiału badawczego — analizy statystyczne, analizy jakościowe, modele statystyczne, raporty oraz przeróżne testy. W ostatniej fazie już tylko zostaje im opracowanie finalnego raportu statystycznego — raport końcowy z badań, raport graficzny oraz szczegółowe opracowanie wyników. 
 

Jaką technikę badawczą najczęściej wykorzystuje się w badaniach?

Jedną z najczęściej wybieranych technik zbierania informacji w ilościowych badaniach, jest CAWI, czyli nic innego jak wywiad przy pomocy strony WWW, w której respondent proszony jest o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

Kolejną bardzo często wykorzystywaną techniką, jest CATI, czyli metoda zbierania informacji ilościowych, za pomocą wywiadu telefonicznego, wspomaganego komputerowo.

Dlaczego warto przeprowadzać badania marketingowe?

Badania marketingowe pozwalają przedsiębiorstwu uzyskać wiedzę o tym, w jaki sposób poprawić pozycję na rynku. Umożliwiają one również rozwiązywanie problemów biznesowych, za pomocą twardych danych. Badania marketingowe dostarczą Ci wiedzę, jaki typ klientów dostarcza największych przychodów, jakie są ich preferencje zakupowe i potrzeby.

Zobacz także
Copyright © Medical-Market-Research
English