Statystyka medyczna dla farmacji

Obejmująca fachowe obliczenia statystyka medyczna to ważny komponent nie tylko przy pisaniu prac naukowych, ale również — w procesie weryfikacji danych z badań rynku medycznego/farmaceutycznego tworzonych w toku kreowania autorskich publikacji branżowych.

 

Cel badania:

Przedmiotowa usługa miała na celu przeprowadzenie analizy statystycznej danych zebranych przez zamawiającego — podmiot rynku farmaceutycznego. Ponieważ badania statystyczne w medycynie i farmacji  bywają ponawiane, usługa obejmowała ponadto konsultacje statystyczne pn. „analizy statystyczne dla farmacji”, które pozwolą pracownikom zamawiającego na podejmowanie w przyszłości analiz samodzielne.

 

Realizacja usługi:

 • zebrany przez Zamawiającego materiał badawczy poddano wstępnym i zaawansowanym testom statystycznym, które pozwoliły na weryfikację postawionych hipotez badawczych;
 • nasze analizy statystyczne objęły m.in. wnikliwą analizę czynnikową, korelacji oraz regresji;
 • w toku analiz wykorzystano zarówno zaawansowane pakiety statystyczne jak i rozwiązań open-source, co pozwoliło w sposób elastyczny podejść do wymogów zamawiającego;
 • wyniki powstałe w toku analiz opracowano zgodne z wymogami czasopism z listy filadelfijskiej i zobrazowano w formie czytelnych wizualizacji (wykresów, infografik);
 • nasza obliczenia zostały uzupełnione o szeroko zakrojone konsultacje statystyczne obejmujące teoretyczną i praktyczną wiedzę m.in. z zakresu analiz opisowych i porównawczych, analiz korelacji, regresji i dynamiki zjawisk, problematyki rozkładu normalnego oraz modeli regresji liniowych i testów istotności.

 

Efekty końcowe:

Analizy statystyczne, które przeprowadziliśmy na zlecenie Zamawiającemu, pozwoliły nam kompleksowo opracować zebrany przez niego materiał badawczy — uzyskane wyniki stanowiły podstawę do wypracowania publikacji na temat sytuacji na rynku farmaceutycznym. Z kolei konsultacje udzielone w ramach prowadzonej „pomocy statystycznej” dla Zamawiającego umożliwiły poszerzenie wiedzy jego pracowników merytorycznych o wiedzę niezbędną do samodzielnej realizacji analiz w podobnym zakresie. 

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego statystyka medyczna jest ważna dla farmacji?

Statystyka medyczna jest ważna dla farmacji, ponieważ umożliwia naukowe podejście do oceny skuteczności i bezpieczeństwa leków oraz innych produktów farmaceutycznych. Właściwa analiza danych medycznych może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzania produktów na rynek, a także w ocenie efektów terapeutycznych.
 

Jakie są zastosowania statystyki medycznej dla farmacji?

Statystyka medyczna ma wiele zastosowań, takich jak:

 • Badania kliniczne i ocena efektów terapeutycznych,
 • Analiza ryzyka i bezpieczeństwa produktów,
 • Optymalizacja procesów produkcyjnych i kontroli jakości,
 • Analiza trendów rynkowych i zachowań pacjentów,
 • Projektowanie badań i analiza wyników
Jakie aspekty podczas zlecania analizy, wyróżniają Biostat na tle konkurencji?
 • Autorski system eCRF.bizTM,
 • Profesjonalna statystyka, zgodna ze standardami FDA,
 • Płynna integracja oraz cyfryzacja procesów, 
 • Stabilność oraz doświadczenie naszego zespołu ekspertów.
Copyright © Medical-Market-Research
English